Przetargi.pl
Usługa związana z organizacją trzech seminariów analitycznych dla przedstawicieli szkół zawodowych i organów prowadzących szkoły Kształcenie zawodowe w liczbach, w dniach 15, 17 i 18 kwietnia 2013 r. w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4227110 , fax. 012 4229785
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  pl. Na Stawach 1 1
  30-107 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4227110, fax. 012 4229785
  REGON: 35711407500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup-krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa związana z organizacją trzech seminariów analitycznych dla przedstawicieli szkół zawodowych i organów prowadzących szkoły Kształcenie zawodowe w liczbach, w dniach 15, 17 i 18 kwietnia 2013 r. w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z organizacją trzech seminariów analitycznych - jednego dla organów prowadzących szkoły i dwóch dla przedstawicieli szkół zawodowych pn. Kształcenie zawodowe w liczbach, dla nie więcej niż 90 osób (uczestnicy, prowadzący semianria). Miejsce realizacji: Kraków. Termin realizacji zamówienia:15, 17 i 18 kwietnia 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799510005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wup-krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach