Przetargi.pl
„Usługa zimowego utrzymania dróg, ulic i parkingów, w granicach administracyjnych m. Koszalin, w sezonie zimowym 2020.2021”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2020-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa zimowego utrzymania dróg, ulic i parkingów, w granicach administracyjnych m. Koszalin, w sezonie zimowym 2020.2021”. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usługi obejmuje: Zimowe utrzymanie: ulic, dróg i parkingów zlokalizowanych w granicach administracyjnych m. Koszalin, w sezonie zimowym 2020/2021. 1.1. Przez obowiązek zimowego utrzymania należy rozumieć: 1) Zadanie nr 1Ł i nr 2Ł: a) załadunek środków chemicznych i nie chemicznych do zwalczania skutków zimy na jednostki transportowo – sprzętowe, b) wykonywanie mieszanek solno – piaskowych, c) zgarnianie i załadunek śniegu na jednostki transportowo – sprzętowe, d) zrywanie naboju lodowego i zmarzliny z ulic, dróg i parkingów, e) zgarnianie śniegu z ulic, dróg i parkingów, f) poszerzanie dróg i ulic. 2) Zadanie nr 3R: a) zrywanie naboju lodowego i zmarzliny z ulic, dróg i parkingów, b) zgarnianie śniegu z ulic, dróg i parkingów, c) poszerzanie dróg i ulic. 1.2. Zamawiający każdorazowo określa zakres prac wykonywanych w ramach zimowego utrzymania w tym: 1) zakres terytorialny objęty zakresem działania, 2) czas pracy. 1.3. Standardy zimowego utrzymania stanowi załącznik A. 1.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 1) Zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 2) W ramach przepracowanych godzin, zmiany zakresu terenów objętych zimowym utrzymaniem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres usługi. 2.1. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi: 1) Zadanie nr 1Ł i nr 2Ł: W ciągu 2 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 2) Zadanie nr 3R: W ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 2.2. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do pobrania: 1) aktualnego harmonogramu wykonania usług, 2) karty drogowej. 2.3. Wykonawca realizuje harmonogram wykonania usług, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 2.4. Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu: 1) podpisanego harmonogramu. 2) Podpisanej karty drogowej, z podanymi ilościami zużytych środków do zwalczania skutków zimy. 3) Ilość godzin pracy każdorazowo po jej wykonaniu potwierdza upoważniony przez przedstawiciel Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) do każdego zadania, na które złożył ofertę. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Nr rachunku: PKO BP SA 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 wraz z podaniem tytułu przetargu. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą. Uwaga! Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. ) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach