Przetargi.pl
Usługa wykonywania i dostarczenia posiłków dla przedszkola nr 3 w Gdańsku przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Gdańsku

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W GDAŃSKU IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI ogłasza przetarg

 • Adres: 80-809 Gdańsk, ul. Marcina Dragana 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W GDAŃSKU IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI
  ul. Marcina Dragana 2
  80-809 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 190274336
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp8.edu.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonywania i dostarczenia posiłków dla przedszkola nr 3 w Gdańsku przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : usługa wykonywania i dostarczenia posiłków dla przedszkola nr 3 w gdańsku przy zespole szkolno - przedszkolnym nr 8 w gdańsku.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.Zgodnie ze wzorem umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany przez cały okres trwania umowy do ubezpieczenia -od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 100.000 zł; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowaWykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym krótszym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usług cateringowych na które składało się śniadanie, drugie śniadania, obiad (dwa dania, w tym zupa), oraz podwieczorek, trwające minimum 6 miesięcy każda dla przedszkoli lub szkół lub żłobków o wartości wykonanej usługi co najmniej 90 000,00 PLN każda (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 90 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 9 SWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach