Przetargi.pl
Usługa wykonywania badań laboratoryjnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń na podstawie umowy najmu jako Punktu Pobrań

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-014 Kielce, ul. Żelazna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 470 380 , fax. 413 683 092
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
  ul. Żelazna 35
  25-014 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 470 380, fax. 413 683 092
  REGON: 98533200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcum.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonywania badań laboratoryjnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń na podstawie umowy najmu jako Punktu Pobrań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania badań z zakresu analityki laboratoryjnej dla potrzeb PCUM w Kielcach z wykorzystaniem jego pomieszczeń na podstawie umowy najmu jako punktu pobrań. Badania wymienione w arkuszu asortymentowo – cenowym wykonywane będą w certyfikowanych pracowniach Wykonawcy, przy pomocy sprzętu medycznego Wykonawcy i personelu medycznego o kwalifikacjach zawodowych koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2061) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – wykaz asortymentowy badań z ich opisem i szacunkową ilością na okres umowy, tj. 24 miesiące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85111810-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach