Przetargi.pl
Usługa wydania książek naukowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wydania książek naukowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydania książek naukowych w tym: redakcji, korekty, składu i łamania książek (o zróżnicowanej tematyce - nauki humanistyczne i społeczne (literaturoznawstwo, językoznawstwo, pedagogika, historia, filozofia, politologia, socjologia, psychologia, prawo, teologia, etnologia.), nauki przyrodnicze (biologia, nauki o ziemi), nauki ścisłe (fizyka, matematyka, nauki o materiałach, informatyka, nauki techniczne) oraz w różnych językach - język polski ok. 80% zamówienia, języki obce ok. 20% zamówienia (m.in. rosyjski, ukraiński, białoruski, słowacki, czeski, chorwacki, bośniacki, bułgarski, serbski, słoweński, łacina, francuski, niemiecki, angielski, hiszpański, portugalski, włoski i in.) oraz projekty okładek o łącznej objętości ok. 200,0 arkuszy wydawniczych (format B5 - ok. 150,0 a.w.; format A5 - ok. 50,0 a.w.) oraz usługa oprawy i druku tych książek techniką dowolną w oprawie broszurowej ze skrzydełkami lub bez (ok. 80% zamówienia), twardej całopapierowej (ok. 20% zamówienia), klejonej (ok. 60% zamówienia) bądź szytej (lega - 16, ok. 40% zamówienia), foliowanej (folia błyszcząca lub matowa, opcjonalnie miejscowo lakier UV) o łącznej objętości ok. 200,0 arkuszy drukarskich bloku (blok cz-b - ok. 180,0 a.d.; blok kolor- ok. 20,0 a.d.) -ok. 20 tytułów. Każdy tytuł wydrukowany w nakładzie 170 egz. Każdy tytuł winien mieć nadany osobny nr ISBN. Każdy egzemplarz książki winien być ofoliowany.
  2. Realizację przedmiotu zamówienia w ramach jednego tytułu rozumie się, jako jedno zadanie.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ.
  4. Ilości tytułów oraz udział % ilości i stosunków: formatów ok. B5 do ok. A5, rodzajów oprawy broszurowej do twardej, klejonej do szytej, druku cz-b do kolorowego, wklejek 4+0 do 4+4 podane w pkt 1 oraz w cenniku usług (załącznik nr 1B do SIWZ) i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania podanych ilości, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Podane dane są jedynie szacunkowe i mają na celu, umożliwienia Wykonawcy obliczenia wartości dla całej oferty.
  5. Wymagany termin realizacji: od daty zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2014 r. , przy czym każde zadanie (1 tytuł) winno być wykonane w terminie do 4 miesięcy od momentu zlecenia i przekazania wszystkich materiałów przez autora/redaktora naukowego danego tytułu.
  6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
  7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
  8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  10. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
  11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
  12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  14. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 100,00 PLN, słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100 PLN.
  - w pieniądzu na rachunek Zamawiającego lub
  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
  oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub
  - w gwarancjach bankowych lub
  - w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
  2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - wskazanym w rozdziale VI pkt 1 SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.
  3. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) niebudzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi /wierzycielowi (Zamawiającemu t.j.) należności, w przypadku gdy: a) zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
  b) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a: - zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy).
  2) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta / wierzyciela (Zamawiającego).
  3) gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.
  Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.
  4. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować co najmniej cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  5. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o przedłużenie ważności wadium lub wniesienie nowego wadium z tym, że jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
  6. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu.
  7. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach (gwarancje, poręczenia) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium Wykonawca winien dołączyć do oferty, w odrębnej opisanej kopercie (z informacją nt. wadium, nr postępowania).
  8. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem ust. 4a i ust. 5.
  9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
  2) którego oferta została wybrana:
  a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena techniczna redakcji, korekty, składu i łamania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne/1/u/1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach