Przetargi.pl
Usługa wsparcia technicznego w ramach Środowiska Pracy Grupowej 365 w Gminie Miasta Gdańska

GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE ogłasza przetarg

 • Adres: 80-601 Gdańsk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE
  ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
  80-601 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 367708720
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gci.gdansk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wsparcia technicznego w ramach Środowiska Pracy Grupowej 365 w Gminie Miasta Gdańska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego w ramach Środowiska PracyGrupowej Microsoft 365 w Gminie Miasta Gdańska świadczona przez Wykonawcę w ramachokreślonej Puli Roboczogodzin:1) dla zamówienia podstawowego: 500 Roboczogodzin,2) dla zamówienia objętego prawem opcji: do 3500 Roboczogodzin.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na dzień składania oferty status PartneraMicrosoft na poziomie Gold Cloud Productivity competency z zaawansowaną specjalizacjąw obszarach kompetencyjnych:1) Wdrażanie pracy zespołowej,2) Threat protection.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72261000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w kwocie: 7 000,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2-4 powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, spełniający co najmniej poniższe wymagania:1) musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty wadium na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;2) z jego treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasta Gdańska, NIP 583-00-11-969 z siedzibą w Gdańsku (80-803)przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w imieniu której działa Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku (80-601) przy ul.Prof. Witolda Andruszkiewicza 5),7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę złożoną do postępowania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek Gdańskiego Centrum Informatycznego 02 12401268 1111 0010 7864 3106 z dopiskiem: Wadium do postępowaniao nr ZP/14/U/2022/M na Usługę wsparcia technicznego w ramach Środowiska Pracy Grupowej Microsoft 365.6. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.8. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium, nie stanowi to jednak obowiązku.9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.11. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 12. W formularzu oferty zaleca się podanie nr konta, na który Zamawiający zwróci wadium wpłacone w pieniądzu, jeżeli wadium należy zwrócić na inny nr rachunku niż ten, z którego wadium zostało wniesione.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek zaspełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie minimum jedną usługę (zamówienie) w ramach której dokonał uruchomienia tenanta „Microsoft 365” minimum 1000 kont wraz z usługą migracji skrzynek pocztowych dla minimum 1000 użytkowników.Przez jedno zamówienie należy rozumieć jedną umowę/kontrakt.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach