Przetargi.pl
Usługa w zakresie utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuki Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261814085, , fax. 261813217
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki Wojennej
  al. Gen. A. Chruściela 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261814085, , fax. 261813217
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.akademia.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuki Wojennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w budynkach Akademii Sztuki Wojennej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1A do SIWZ. 2. Kod CPV: 90911200-8 – Usługi sprzątania budynków. 3. Termin wykonania zamówienia: 11 miesięcy od dnia popisania umowy lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty stanowiącej wartość umowy. 4. Do podstawowych czynności i obowiązków Wykonawcy należy: a) utrzymanie czystości w budynkach nr 6, 14, 28, 40, 50, 59, 69 oraz 112 należących do Akademii Sztuki Wojennej znajdujących się przy al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa; b) czynności związane z utrzymaniem czystości, będą wykonywane przez Wykonawcę za pomocą jego własnego personelu lub personelu podwykonawców, niezbędnego sprzętu i własnych środków czystości. Ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz mydło do pojemników zamontowanych w toaletach zabezpiecza Zamawiający; c) powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom wymaga zgody Zamawiającego; d) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia schludnego wyglądu pracowników wykonujących usługę, każdy z pracowników będzie musiał posiadać widoczny identyfikator z napisem „Serwis sprzątający” oraz nazwę firmy; e) do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca skieruje minimum 10 pracowników, zgodnie z przedłożonym w dniu podpisania umowy Wykazem osób skierowanych do realizacji usługi, zawierającym następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, formę zatrudnienia, wymiar czasu pracy; f) w przypadku dokonania zmiany pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca każdorazowo powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, przekazując wykaz, o którym mowa w lit. f) powyżej; g) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością i dokładnością; h) oceny prawidłowości wykonania przedmiotowych prac dokonuje Zamawiający. Odbiór wykonanej usługi nastąpi po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru (bez uwag). Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich poprawek na żądanie Zamawiającego, o ile konieczność ich dokonania wyniknie z niewłaściwego wykonania usługi; i) w przypadku nieterminowego wykonania usług Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania określonych usług; j) Wykonawca zobowiązany będzie ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego; k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydawania poleceń pracownikom Wykonawcy, wykonującym czynności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia; l) Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca używał środków czystości najwyższej jakości, posiadających wszystkie wymagane przez prawo atesty, badania, itp., dopuszczające je do obrotu i użycia do powszechnego stosowania. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli środków zastosowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy i żądania zmiany środków w przypadku zakwestionowania ich jakości. 5. Zamawiający na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące podczas realizacji przedmiotu zamówienia prace określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj. czynności wykonywane przez personel sprzątający (czynności sprzątania). 6. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie polegało na: a) na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji umowy – Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności, na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia. Nie przedstawienie we wskazanym terminie dokumentów zawierających ww. informacje, bądź przedstawienie ich niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych; b) na etapie realizacji umowy – Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych powyżej wraz z zanimizowanymi formularzami ZUS, ZUA, na podstawie których zgłoszono pracowników do ZUS i/lub comiesięczne dowody naliczenia i odprowadzenia składek ubezpieczeniowych od umów o pracę zatrudnionych osób; c) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 7. Jeżeli podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczny jest wstęp osób na teren chronionej jednostki wojskowej – Akademii Sztuki Wojennej to osoby biorące udział w realizacji zamówienia (wykonawca główny i podwykonawcy) powinni posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej, zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2017 r. poz. 18). W przypadku realizacji usługi/zamówienia przedsięwzięcia z wykorzystaniem osób nieposiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkowało będzie niewpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez zamawiającego. 8. Wizja lokalna terenu: Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe, po uprzednim pisemnym emailem, ustaleniu terminu wizji lokalnej. Osobą odpowiedzialną za dokonanie wizji lokalnej jest p. Iwona Tarnowska e-mail: i.tarnowska@akademia.mil.pl Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Sposób wniesienia wadium: 1) wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr rachunku: 62 1130 1017 0020 1546 2290 0001 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu PK.ZZP.261.14.2020”. Zaleca się kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty; 2) pozostałe formy wadium: a) w przypadku oferty w formie papierowej: oryginał należy załączyć do oferty; b) w przypadku oferty w formie elektronicznej: wraz z ofertą złożoną za pośrednictwem Platformy w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela, tj. osobę uprawnioną do wystawienia gwarancji/ poręczenia w postaci elektronicznej lub oryginał gwarancji/poręczenia w wersji papierowej (pisemnej), opatrzony własnoręcznym podpisem gwaranta/poręczyciela – złożonym przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego – adres jak na wstępie w Punkcie Podawczym ASzWoj – budynek nr 4 – portiernia (parter) osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie zawierającej dane teleadresowe Wykonawcy, opisanej hasłem: „wadium w postępowaniu nr PK.ZZP.261.14.2020”. W tym przypadku zaleca się, aby kopia elektroniczna (skan) dokumentu gwarancji/poręczenia wadium, poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, została dodatkowo dołączona do oferty sporządzanej w postaci elektronicznej i składanej za pośrednictwem Platformy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ – (dokumentu nie należy załączać do oferty. Dokument ten należy złożyć za pośrednictwem Platformy (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w oryginale w zamkniętej opisanej kopercie w Punkcie podawczym ASzWoj/przesłać pocztą).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach