Przetargi.pl
Usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pn. Komputerowa obsługa hurtowni i magazynu wraz z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz egzaminem przed UDT w Mieście Bielsko-Biała dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej.

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 55
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4965150 , fax. 033 4965151
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Partyzantów 55 55
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 4965150, fax. 033 4965151
  REGON: 07232097000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pn. Komputerowa obsługa hurtowni i magazynu wraz z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz egzaminem przed UDT w Mieście Bielsko-Biała dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia pn. Komputerowa obsługa hurtowni i magazynu wraz z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz egzaminem przed UDT w Mieście Bielsko-Biała dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej. Liczba godzin szkolenia: 206. Miejsce realizacji szkolenia : Bielsko-Biała
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry dydaktycznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup-bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach