Przetargi.pl
USŁUGA UBEZPIECZENIA MIASTA GORLICE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

Miasto Gorlice ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, Rynek 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorlice
  Rynek 2
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  REGON: 491893204
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorlice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA UBEZPIECZENIA MIASTA GORLICE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mieniaUbezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków1. Ubezpieczenia komunikacyjne1. Ubezpieczenie cyberrisk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają oświadczenie, że:Spełniają warunek określony w art. 112 ust.2 pkt 2 w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej czyli posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach