Przetargi.pl
usługa transportu sanitarnego „S” - III

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 51-149 Wrocław, Koszarowa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego
  Koszarowa 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 000290469
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa transportu sanitarnego „S” - III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu pacjentów hospitalizowanychdo innych placówek leczniczych lub ośrodków diagnostycznych, zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia orazz istotnymi postanowieniami umownymi oraz obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją -IO 4-53-13 stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach