Przetargi.pl
Usługa transportu sanitarnego pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6247777, 6247034 , fax. 032 6239428, 6247032
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  ul. Topolowa 16
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 032 6247777, 6247034, fax. 032 6239428, 6247032
  REGON: 31010800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital-chrzanow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Powiatowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu sanitarnego pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, odpowiednimi do tego celu środkami transportu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego - 5 pakietów Pakiet nr 1 - Transport sanitarny realizowany przez zespół transportu sanitarnego specjalistycznego, w składzie 3 osobowym: lekarz, ratownik, kierowca-ratownik; Pakiet nr 2 - Transport sanitarny realizowany przez zespół transportu sanitarnego ratowniczy, w składzie 2 osobowym: ratownik, kierowca-ratownik; Pakiet nr 3 - Transport sanitarny realizowany przez zespół transportu sanitarnego zwykły w składzie: kierowca, sanitariusz (lub osoba posiadająca przeszkolenie w pierwszej pomocy); Pakiet nr 4 - Transport sanitarny realizowany przez zespół transportu sanitarnego karetką bariatryczną, przez zespół 3 osobowy lekarz, ratownik, kierowca-ratownik lub 2 osobowym: ratownik, kierowca-ratownik (bez lekarza); Pakiet nr 5 - Transport sanitarny COVID-19 realizowany przez zespół transportu sanitarnego ratowniczy, w składzie 3 osobowym: lekarz, ratownik, kierowca-ratownik do pacjenta COVID-19
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, 2) Kosztorys szczegółowy (wyceniony pakiet) 3) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy), 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - o braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencki w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach