Przetargi.pl
Usługa transportu sanitarnego

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, Aleksandrowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Aleksandrowska 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.babinski.home.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu sanitarnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług samochodowego transportu sanitarnego przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego – przy czym, przez transport sanitarny rozumie się, zgodnie z art. 5 pkt. 33 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. 2017.0.1938 t.j. ), zwanej dalej ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – przewóz osób na rzecz Spec. Psych. ZOZ w Łodzi musi spełniać wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia i obejmować będzie w szczególności przewóz pacjentów Zamawiającego do innych podmiotów leczniczych na terenie całej Polski, transportu pacjentów na konsultacje, badania diagnostyczne i/lub odwiezienie pacjentów do domu oraz doprowadzenie (wniesienie) pacjenta przez Wykonawcę, w ramach swej działalności – środkami transportu lądowego do miejsc wskazanych (np. mieszkanie, poradnie, szpital itp.) przez Zamawiającego. Ilości kursów zależne są od bieżących potrzeb Zamawiającego wskazanych w zleceniu Zamawiającego. Szczegółowe informacje określa załącznik nr 5- do SIWZ- Formularz cenowy. 1. Zamawiający dokonuje podziału terenu realizacji usługi na dwie strefy: I strefa – transport na terenie i w obrębie granic administracyjnych miasta Łodzi II strefa – transport poza granicami administracyjnymi Łodzi 2.Usługa będzie realizowana poprzez: a) Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym , zwany ZESPOŁEM S) w składzie co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (zespół S) – I STREFA w szacunkowej ilości około 6025 km w okresie 24 mc-y –co stanowi średnio ok. 505 przewozów w okresie 24 miesięcy (tj.: średnio ok. 21 przewozów miesięcznie ) oraz II STREFA ok. 940 km w okresie 24 mc -y – co stanowi średnio ok. 72 przewozy w okresie 24 miesięcy ( tj. średnio ok. 4 przewozy w miesiącu) b) Transport sanitarny z zespołem podstawowym w składzie co najmniej dwóch osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (karetka typu P) – I STREFA w ilości około 10 350 km w okresie 24 mc-y, co stanowi średnio ok.770 przewozów w okresie 24 miesięcy (tj.: średnio ok. 35 przewozów miesięcznie) oraz II STREFA średnio ok. 2400 km co stanowi średnio ok.168 przewozów w okresie 24 miesięcy (tj. : średnio ok.7 przewozów w miesiącu) c) Transport sanitarny z udziałem kierowcy i sanitariusza (karetka typu T) kierowcy i sanitariusza – I STREFA w ilości około 3992 km w okresie 24 mc-y , co stanowi średnio ok. 336 przewozów w okresie 24 miesięcy (tj. średnio ok. 14 przewozów w miesiącu) oraz II STREFA ok. 384 km w okresie 24 mc-y, co stanowi średnio ok. 24 przewozów w okresie 24 miesięcy –w szczególności do domu pacjenta. Najczęstsze trasy transportu samochodowego S,P i T wskazano w tabelach w siwz. Transporty realizowane mogą być także w inne miejsce nie wskazane w TABELI w siwz . 3.W skład zespołów o których mowa w punktach a) i b) dodatkowo wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kat B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 4. Liczba usług transportu sanitarnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 5. Usługa obejmuje całodobowe-24 godzinne, 7 dni w tygodniu zabezpieczenie świadczenia usług transportu sanitarnego zgodnie z bieżącymi potrzebami Spec. Psych. ZOZ Ilość zrealizowanych transportów i ilość przejechanych kilometrów wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę całego wynagrodzenia wynikającego z szacowania powyższych wartości – w sytuacji gdy faktyczne zużycie w okresie obowiązywania umowy będzie niższe niż szacunkowe wartości wskazane powyżej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia całodobowej 7 dni w tygodniu obsługi, przez co rozumieć należy przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi 24 h na dobę, w tym również w dni wolne od pracy i święta. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był dyspozycyjny, świadczył swoje usługi rzetelnie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, także w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, w ciągu całego okresu trwania umowy. 7. Wykonawca gwarantuje ,że usługa będzie wykonywana zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności odpowiadać będzie warunkom określonym w: • ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dział VIa (t.j. Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 ze zm). • Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z dnia 1.07.2013 r. poz. 757) – dotyczy „S”, „P”;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy są wpisani do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (np. odpis lub zaświadczenie o wpisie do ww. rejestru). Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na zawartość oferty składają się: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VI pkt. 1SIWZ, 3) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy –wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ, 4) Stosowne pełnomocnictwo(a) -w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru. 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wymagane oświadczenia 6) Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt V podpkt.. 5 ust.1), a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty dotyczące tych podmiotów, b)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c)dokumenty wskazane w pkt a, b muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, d)w oświadczeniach należy wypełnić jedynie ten zakres , który dotyczy warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach