Przetargi.pl
Usługa transportu autokarowego do zakładów pracy uczestniczek i uczestników projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-762 Białystok, Antoniuk Fabryczny
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6642351, 869 12 50 , fax. 85 664 23 51 wew. 15
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  Antoniuk Fabryczny 1
  15-762 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 6642351, 869 12 50, fax. 85 664 23 51 wew. 15
  REGON: 5223690800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modm.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu autokarowego do zakładów pracy uczestniczek i uczestników projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu autokarowego do zakładów pracy uczestniczek i uczestników projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Miejsce podstawienia autokarów: Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki, 16-001 Księżyno, ul. Szkolna 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej, 15-215 Białystok, ul. Marii Konopnickiej 3, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki, 16-061 Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1, 15-157 Białystok , ul. Boruty 18, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, 15-001 Białystok, ul. Jesienna 8, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki, 15-687 Białystok, ul. Strażacka 25, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20. Odwiedzane zakłady pracy: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, ul. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl, Telewizja Polska S.A, ul. Włókiennicza16A, 15-464 Białystok, Oddział Prewencji Policji, ul. 42 Pułku Piechoty 44, 15-369 Białystok, Nadleśnictwo Knyszyn, Al. Niepodległości 31 19-101 Mońki. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24.05.2018 - 19.06.2018. Ilość osób do przewiezienia: 560.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach