Przetargi.pl
Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Gmina Zbuczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 08-106 Zbuczyn, Jana Pawła II 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256416390 , fax. 256416390
 • Data zamieszczenia: 2022-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbuczyn
  Jana Pawła II 1
  08-106 Zbuczyn, woj. mazowieckie
  tel. 256416390, fax. 256416390
  REGON: 711582670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zbuczyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie polega na świadczeniu usług transportowych w zakresie dowozu i opieki (w czasie dowozu) uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Zbuczyn do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim i z powrotem w okresie od 17.10.2022 r. do 23.06.2023 r. Liczba dzieci dowożonych zostanie określona do dnia 14.10.2022 r., a przewiduje się, iż będzie to ok. 5 uczniów dowożonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach i ok. 5 uczniów dowożonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, których liczba może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia fachowej opieki nad uczniami dla każdorazowego przewozu uczniów niepełnosprawnych w trakcie transportu przez opiekuna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.10.2022 r. do godz. 8:00 wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium w formie pieniężnej wykonawca wpłaci przelewem na konto Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie Nr 09 9198 0003 0000 0101 2000 0004, z dopiskiem: Wadium: zamówienie publiczne nr IN.271.17.2022 pn. Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach