Przetargi.pl
Usługa transportowa dowozu uczniów z terenu gminy Chełm do szkół gminnych w roku budżetowym 2021.

Gmina Chełm ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5637363 , fax. 82 5637793
 • Data zamieszczenia: 2021-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełm
  Pokrówka, ul. Gminna 18
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5637363, fax. 82 5637793
  REGON: 53239800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.chelm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportowa dowozu uczniów z terenu gminy Chełm do szkół gminnych w roku budżetowym 2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Usługa transportowa dowozu uczniów z terenu Gminy Chełm do szkół gminnych w roku budżetowym 2021” obejmująca 6 miesięcy roku szkolnego 2020/2021 od 4 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku i 4 miesiące roku szkolnego 2021/2022 od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na podstawie zakupu biletów miesięcznych. Pod pojęciem dowozu uczniów rozumie się dowóz uczniów z miejsca zamieszkania-przystanku do szkół i odwóz do miejsca zamieszkania-przystanku wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przewożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach lub odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w dni nauki szkolnej, a w razie potrzeby także w sobotę i niedzielę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach