Przetargi.pl
usługa szkoleniowa w zakresie Cieśla szalunkowy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 25 00 100 , fax. 17 862 30 90
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
  ul. Partyzantów 1A 1A
  35-242 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 25 00 100, fax. 17 862 30 90
  REGON: 69069262100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa szkoleniowa w zakresie Cieśla szalunkowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa szkoleniowa w zakresie Cieśla szalunkowy dla 15 osób bezrobotnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość oferowanego programu szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach