Przetargi.pl
usługa szkoleniowa

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 083 3573330 , fax. 083 3573330
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
  ul. Narutowicza 6 6
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  tel. 083 3573330, fax. 083 3573330
  REGON: 03001774400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa szkoleniowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej dla 6 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach (czterech pośredników pracy i dwóch doradców zawodowych) - uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 6.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Usługa szkoleniowa będzie realizowana w dwóch częściach: Część 1: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Przygotowanie i realizacja programu specjalnego dla 6 pracowników PUP w Łosicach, Część 2: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Analiza lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem segmentacji pracodawców i osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy dla 6 pracowników PUP w Łosicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu tego typu szkoleń
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puplosice.pl zakładka - Pliki do pobrania Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach