Przetargi.pl
Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: ABC ubezpieczeń społecznych

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Parkowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6433000 w. 112 , fax. 566 433 001
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
  ul. Parkowa 22
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6433000 w. 112, fax. 566 433 001
  REGON: 87121838000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: ABC ubezpieczeń społecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkoleniem będzie objęta grupa do 500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, kierowanych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Szkolenie odbywać się będzie w formie kursu obejmującego 8 godzin zajęć szkoleniowych – jedna godzina zajęć = 60 min (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut). Zastrzega się, iż przerw nie można łączyć w taki sposób aby była możliwość szybszego zakończenia szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania mniejszej liczby osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia i spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego: 1) Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu; 2) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli oświadczy, że posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej; b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkolenia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia, która została wykonana lub jest wykonywana należycie;  dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego: dysponuje ośmioma salami wykładowymi z dostępem do internetu, dostosowanymi do ilości osób szkolących z odpowiednią ilością miejsc i stolików oraz koniecznym sprzętem i wyposażeniem sali wykładowej, w tym: komputer z rzutnikiem multimedialnym szt. 1, flipchart lub tablicę szt. 1;  dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, tj.: ośmioma osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadającymi wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne, a także każdy trener posiada odpowiednią wiedzę oraz praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych szkoleń o przedmiotowej tematyce w tym znajomość i obsługę platformy ePUAP ( tzn. min. 2 szkolenia, gdzie przynajmniej jeden z trenerów powinien posiadać uprawnienia pedagogiczne). 1.1.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 8.1.1 ppkt 2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 1.1.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 1.1.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 1.1.1 ppkt 2 zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 1) co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki określone co do kompetencji lub uprawnień; 2) co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.1.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 1.1.5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 1.1.6 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy z zastrzeżeniem możliwości wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4 Ustawy tj. Wykonawcy, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 1.1.7 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 1.1.8 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 4 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione jak powyżej przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach