Przetargi.pl
Usługa sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz terenu wokół budynku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93465 Łódź, ul. Dubois
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 663 41 00 , fax. 42 663 41 01
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  ul. Dubois 118
  93465 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 663 41 00, fax. 42 663 41 01
  REGON: 10080479300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych, posiada osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz terenu wokół budynku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz terenu wokół budynku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. w pieniądzu, 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. w gwarancjach bankowych, 2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w pieniądzu zostanie uznane za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu do składania ofert wpłynie przelewem na konto Zamawiającego (uznany zostanie rachunek Zamawiającego): Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Łodzi nr 18 1130 1163 0014 7017 9320 0011. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się załączyć do składanej oferty. 4. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe lub poręczenia udzielane przez podmioty wymienione powyżej w punkcie 2.5. winny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz wystawione na Zamawiającego, a także zawierać nazwę postępowania oraz zapis mówiący, iż gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zamawiającego do zapłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5. Oryginały dokumentów stwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty. Zaleca się, aby dokument ten został złożony w sposób umożliwiający zamawiającemu jego zwrot (np: w oddzielnej kopercie). 6. Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z tych Wykonawców. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z przepisami określonymi w art. 46 ust. 4a i/lub ust. 5 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca winien złożyć także 1) formularz oferty, 2) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotów, 3) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty winni załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 4) w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć oryginał (lub kopię poświadczoną notarialnie) stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego uprawnione, 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp – zgodnie z art. 24 pkt 11 Pzp 2. Szczegółowe postanowienia w zakresie dokumentów i oświadczeń, jakie mają złożyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach