Przetargi.pl
Usługa składu i druku publikacji realizowanych w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” – przewodniki oraz ulotki do wystaw „Misterium Światła.

Muzeum Narodowe w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-561 Szczecin, Staromłyńska 27
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie
  Staromłyńska 27
  70-561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 000276860
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa składu i druku publikacji realizowanych w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” – przewodniki oraz ulotki do wystaw „Misterium Światła.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest skład i druk:1) przewodników do wystawy „Ukryte znaczenia. Sztuka XVI i XVII wieku na Pomorzu” w trzech wersjach językowych: polskojęzycznego w nakładzie 1000 egzemplarzy, niemieckojęzycznego w nakładzie 1000 egzemplarzy, angielskojęzycznego w nakładzie 1000 egzemplarzy; 2) przewodników do „Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu” w trzech wersjach językowych: polskojęzycznego w nakładzie 1000 egzemplarzy, niemieckojęzycznego w nakładzie 1000 egzemplarzy, angielskojęzycznego w nakładzie 1000 egzemplarzy; 3) ulotek do wystawy „Ukryte znaczenia. Sztuka XVI i XVII wieku na Pomorzu” w trzech wersjach językowych: polskojęzycznego w nakładzie 10 000 egzemplarzy, niemieckojęzycznego w nakładzie 5000 egzemplarzy, angielskojęzycznego w nakładzie 5000 egzemplarzy; 4) ulotek do wystawy „Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu” w trzech wersjach językowych: polskojęzycznego w nakładzie 10 000 egzemplarzy, niemieckojęzycznego w nakładzie 5000 egzemplarzy, angielskojęzycznego w nakładzie 5000 egzemplarzy, zgodnie ze specyfikacją określoną w Opisie przedmiotu zamówienia - załączniku 1 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach