Przetargi.pl
Usługa składu, drukowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwr.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa składu, drukowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa składu, drukowania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych dla Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu: „Międzynarodowe Centrum Politechniki Wrocławskiej – wzmocnienie potencjału Uczelni w przyjmowaniu i obsłudze zagranicznych gości i studentów”, projekt nr 11 NW/0001/18. Zamówienie obejmuje następujące wydawnictwa na rok akademicki 2019/2020 i 2020/2021: 1) Informator - oferta studiów 2019/2020 i 2020/2021 w czterech wersjach językowych - rosyjskiej, chińskiej, ukraińskiej, angielskiej - łącznie 2 x 3500 szt. 2) Słowniczek w czterech wersjach językowych - łącznie 2 x 1000 szt., 3) Kalendarz akademicki 2019/2020 i 2020/2021 w języku angielskim - łącznie 2 x 800szt. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna: Załącznik do SIWZ nr 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania całości przedmiotu umowy (§ 5 ust. 6 i 7 wzoru umowy) Podane w załącznikach liczby są wielkościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4. Miejsce dostaw: Wszystkie zamówione publikacje Wykonawca dostarczy własnym transportem i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 5. Klasyfikacja wg kodu CPV: 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 uPzp, zawarcia umowy ramowej, zamówień częściowych, zastosowania dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Ofertowy Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ b) (jeżeli dotyczy) Dokument, w szczególności Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów d) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo (zgodnie z pkt IX.3 SIWZ); e) (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z pkt IX.8 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach