Przetargi.pl
Usługa serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku G-3710-1/19

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
 • Data zamieszczenia: 2019-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku
  Mickiewicza 103
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
  REGON: 000321299
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądownictwo powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku G-3710-1/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw łącznie z oprogramowaniem systemowym, stanowiących elementy Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych funkcjonującego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku na salach rozpraw. 2. Dostawa, wdrożenie oraz dotychczasowy serwis gwarancyjny systemu wykonywany był na podstawie zawartej przez Ministerstwo Sprawiedliwości umowy w ramach wdrożenia systemu nagrywania rozpraw: w roku 2013 dla ww. Konfiguracji Nr 4 - Umowa Nr 51 z dnia 29.10.2012 r. oraz w roku 2015 dla ww. Konfiguracji Nr 1, Nr 2, Nr 3 - Umowa Nr 92 z dnia 04.11.2014 r. 3. System składa się z urządzeń technicznych zainstalowanych na salach rozpraw, oprogramowania RECourt własności Ministerstwa Sprawiedliwości oraz współpracujących sterowników urządzeń i powiązanego oprogramowania Comarch Polska S.A. zastosowanego w urządzeniach. 4. Usługa serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego w ramach niniejszego zamówienia będzie realizowana w stosunku do urządzeń technicznych oraz infrastruktury okablowania, zlokalizowanych na salach rozpraw wraz ze współpracującymi sterownikami urządzeń i powiązanym oprogramowaniem systemowym zastosowanym w tych urządzeniach. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania warunków licencji dostarczonych przez licencjodawcę, tj. firmę Comarch Polska S.A. (dalej COMARCH). W przypadku stwierdzenia przez COMARCH naruszenia warunków licencji, do których prawa należą do licencjodawcy Wykonawca, który dopuścił się ich naruszenia jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 6. Wykaz urządzeń szczegółowo wymieniono w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca wraz z ofertą złoży: 2.1 Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ. 2.2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ. 2.3 Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy). 2.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2.5 Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego: 4.1 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp – oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 4.2 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach