Przetargi.pl
usługa serwisu, aktualizacji, modernizacji i rozbudowy aplikacji bazo-danowej opartej na systemie Microsoft SQL mającej na celu usprawnienie pracy pracownikom Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5/104
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3366126, 3366157 , fax. 022 3366192
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
  ul. Szwoleżerów 5/104 5/104
  00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3366126, 3366157, fax. 022 3366192
  REGON: 01254763400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa serwisu, aktualizacji, modernizacji i rozbudowy aplikacji bazo-danowej opartej na systemie Microsoft SQL mającej na celu usprawnienie pracy pracownikom Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa serwisu, aktualizacji, modernizacji i rozbudowy aplikacji bazo-danowej opartej na systemie Microsoft SQL mającej na celu usprawnienie pracy pracownikom Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722120004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgn.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach