Przetargi.pl
Usługa serwisowa i aktualizacje systemu SIMPLE.ERP

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2018-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 006320384
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisowa i aktualizacje systemu SIMPLE.ERP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa i aktualizacje systemu SIMPLE.ERP, wg "Formularza cenowego" oraz wg "Specyfikacji usług serwisowych", stanowiących integralną część niniejszej SIWZ, które stanowić będą odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do umowy oraz dostosowanie rachunku kosztów wg "Koncepcji rachunku kosztów, który będzie przedmiotem zaleceń" stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, w zakresie wskazanym w pkt. VI ppkt. 1.2) tj. rozliczenie OPK działalności podstawowej pomiędzy sobą. Realizacja przedmiotu zamówienia "Dostosowanie rachunku kosztów wg załącznika nr 4" polegać będzie na modyfikacji poglądowego arkusza koszty.xls., który stanowić będzie załącznik do niniejszej SIWZ. Miejsce wykonywania usługi - siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 6 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ, b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony zostanie następnie załącznik nr 2 do umowy, c) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych w bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, e) certyfikat o wdrożeniu Normy ISO 27001, wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do prac wdrożeniowych lub certyfikacyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (w przypadku spełnienia przez zaoferowaną usługę kryterium pozacenowego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach