Przetargi.pl
Usługa sanitarna w zakresie kompleksowego zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne wraz z ich obsługą na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 735 62 79 , fax. 75 735 62 19
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Saperska 2 2
  59-726 Świętoszów, woj. dolnośląskie
  tel. 75 735 62 79, fax. 75 735 62 19
  REGON: 02150908400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.43wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sanitarna w zakresie kompleksowego zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne wraz z ich obsługą na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu i obsłudze przenośnych systemów sanitarnych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie- Sekcje Obsługi Infrastruktury (SOI) Żagań, Dobre nad Kwisą, Świętoszów, Głogów, Bolesławiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sanitarna w zakresie zabezpieczenia w przenośne systemy sanitarne (w tym systemów Zamawiającego) na obszarze administrowanym przez 43 WOG Świętoszów: 1)Część I - Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre nad Kwisą, 2)Część II - Sekcja Obsługi Infrastruktury Świętoszów, 3)Część III - Sekcja Obsługi Infrastruktury Żagań, 4)Część IV - Sekcja Obsługi Infrastruktury Bolesławiec, 5)Część V - Sekcja Obsługi Infrastruktury Głogów. 2.Planowana ilość systemów sanitarnych, ogólny opis techniczny oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 (formularze cenowe) do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3.Liczbę kabin, lokalizację, ilość usług sanitarnych, datę i godzinę wystawienia, wykonania obsług i odbioru kabin itp. określać będzie każdorazowo pisemne zlecenie złożone przez Zamawiającego, na co najmniej (wskazany w ofercie) godz. przed realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług sanitarnych w terminach wynikających z pisemnego zlecenia. 4.Rzeczywista wielkość i rodzaj zamówienia uzależnione będą od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości kabin oraz obsług w czasie trwania umowy (w tym ilości kabin i obsług zapotrzebowanych w pisemnych zleceniach gdy potrzeby wojsk ćwiczących ulegną zmniejszeniu w trakcie realizacji zlecenia). 5.Ostatni serwis kabin (przy odbiorze kabin) Wykonawca ujmie w kosztach najmu kabiny. 6.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska, Ustawą o odpadach i Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Transport, ustawienie systemów sanitarnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego powinny odbywać się z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 7.Obsługę przenośnych systemów sanitarnych rozumie się jako opróżnienie zbiornika z fekaliami, jego dezynfekcję umycie kabin pod ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz, dezynfekcję wnętrz z zastosowaniem środków myjących każdorazowo podczas wykonywanej usługi i dezynfekcję urządzeń sanitarnych, napełnienie zbiorników czystą wodą, systematyczne uzupełnianie papieru, ręczników papierowych oraz płynów dezynfekujących według potrzeb (podczas obsług serwisowych). Opróżnione i umyte pojemniki na nieczystości płynne Wykonawca napełni preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów, a w okresie zimowym również płynem mrozoodpornym. Uzupełniane środki higieny oraz płyny dezynfekujące muszą posiadać atesty higieniczne do stosowania na terytorium RP. 8.Wykonawca zobowiązuje się podłączyć kontenery sanitarne do agregatów prądotwórczych dostarczonych przez Zamawiającego lub do stałych punktów poboru energii elektrycznej jak również punktów poboru wody i odprowadzenia ścieków (osprzęt do podłączenia systemów sanitarnych do punktów poboru energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków zapewnia Wykonawca) w przypadku gdy takie występują w miejscu ich ustawienia. Opróżnianie zbiorników na nieczystości Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie. 9.Wykonawca zobowiązuje się naprawić lub ewentualnie wymienić uszkodzone podczas normalnej eksploatacji systemy sanitarne. 10.Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wokół systemów sanitarnych z nieczystości powstałych w związku z ich obsługą, montażem i demontażem. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zadanie I - SOI Dobre nad Kwisą Zadanie II - SOI Świętoszów Zadanie III - SOI Żagań Zadanie IV - SOI Bolesławiec Zadanie V - SOI Żagań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dyspozycyjność
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.43wog.wp.mil.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach