Przetargi.pl
usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „PROaktywni"

Toruńskie Centrum Usług Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Marii Konopnickiej 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńskie Centrum Usług Społecznych
  Marii Konopnickiej 13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 520850227
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „PROaktywni"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. warsztaty rozwoju umiejętności życiowych 120hPrzedmiotem zamówienia jest usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „PROaktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZCzęść 2. warsztaty aktywizacyjne i treningu motywacyjnego 120h (po 60h na blok tematyczny)Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „PROaktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZCzęść 3. warsztaty ABC Przedsiębiorczości 120hPrzedmiotem zamówienia jest usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „PROaktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne , zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZCzęść 4. Warsztaty doradcy ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego 160h1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „PROaktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS)1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobę która:• posiada wykształcenia wyższego,• co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń lub warsztatów lub spotkań edukacyjnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonymi społecznie, dot. tematyki objętej przedmiotem zamówienia w ramach którego przeprowadzili minimum 100 godzin szkoleń/warsztatów/spotkań edukacyjnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z zakresu tematyki objętej przedmiotem zamówieniaUwaga: tematyka przeprowadzonych szkoleń, warsztatów musi być zgodna z tematyką danej części zamówienia!
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach