Przetargi.pl
Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Toruń po mojemu

Toruńskie Centrum Usług Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Marii Konopnickiej 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńskie Centrum Usług Społecznych
  Marii Konopnickiej 13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 520850227
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Toruń po mojemu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia – warsztaty rozwoju umiejętności życiowych1. Warsztaty zakładają m.in.:- trening umiejętności społecznych, - trening radzenia sobie z emocjami, - trening interpersonalny,- trening asertywności, - edukację finansową,- autoprezentację i wystąpienia publiczne,- trening kreatywności, - umiejętność załatwiania spraw w instytucjach publicznych.2. Usługi świadczone będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników warsztatów, w dni robocze, także w godzinach popołudniowych tj. do 16:00 (w szczególnych sytuacjach godziny te mogą zostać wydłużone po uzgodnieniu z Zamawiającym) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usług w pierwotnie przewidzianym terminie.3. Warsztaty realizowane będą w punkcie lokalnym projektu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta ToruniaCzęść II zamówienia – warsztaty ABC przedsiębiorczości1. Warsztaty zakładają m. in: - przeszkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej, - zakładania spółdzielni socjalnej, - pracy w PES, - umiejętności pozyskiwania środków na założenie własnego biznesu2. Usługi świadczone będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników warsztatów, w dni robocze, także w godzinach popołudniowych tj. do 16:00 (w szczególnych sytuacjach godziny te mogą zostać wydłużone po uzgodnieniu z Zamawiającym) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usług w pierwotnie przewidzianym terminie.3. Warsztaty realizowane będą w punkcie lokalnym projektu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta ToruniaCzęść III zamówienia – warsztaty treningu motywacyjnego. 1. Warsztaty pod hasłem ”Aby chciało nam się chcieć”.2. Usługi świadczone będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników warsztatów, w dni robocze, także w godzinach popołudniowych tj. do 16:00 (w szczególnych sytuacjach godziny te mogą zostać wydłużone po uzgodnieniu z Zamawiającym) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usług w pierwotnie przewidzianym terminie.3. Warsztaty realizowane będą w punkcie lokalnym projektu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta ToruniaCzęść IV zamówienia – warsztaty aktywizacyjne. 1. Warsztaty zakładają m. in.: - przeszkolenie z zakresu informacji o realiach rynku pracy, - metody poszukiwania pracy, - zasady rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, - doradztwo ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego, - sposoby komunikacji i autoprezentacji,- tworzenie dokumentów aplikacyjnych2. Usługi świadczone będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników warsztatów, w dni robocze, także w godzinach popołudniowych tj. do 16:00 (w szczególnych sytuacjach godziny te mogą zostać wydłużone po uzgodnieniu z Zamawiającym) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu nie później niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie usług w pierwotnie przewidzianym terminie.3. Warsztaty realizowane będą w punkcie lokalnym projektu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta Torunia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:w zakresie każdej z części niniejszego postępowania tj. Części I-IV1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.- posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS)- jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:a) PUP i inną instytucją rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach PAI, w tym:- Publiczną służbą zatrudnienia,- Ochotniczym Hufcem Pracy,- Agencją zatrudnienia,- Instytucją szkoleniową,- Instytucją dialogu społecznego,- Instytucją partnerstwa lokalnego.b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;c) przedsiębiorstwem społecznym;d) organizacją pozarządową, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozdział 6, Agencje zatrudnienia, art. 18 i posiada aktualny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że1) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia Zespół składający się z co najmniej dwóch osób posiadających:a) wykształcenie wyższe,b) co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń / lub warsztatów/ lub spotkań edukacyjnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonymi społecznie, dot. tematyki objętej przedmiotem zamówienia w ramach którego przeprowadzili minimum 200 godzin szkoleń/warsztatów/spotkań edukacyjnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z zakresu tematyki objętej przedmiotem zamówieniaUwaga: tematyka przeprowadzonych szkoleń, warsztatów musi być zgodna z tematyką danej części zamówienia!
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach