Przetargi.pl
usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej dla 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Toruńskie Centrum Usług Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Marii Konopnickiej 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńskie Centrum Usług Społecznych
  Marii Konopnickiej 13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 520850227
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej dla 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej, tj. szkoleń zawodowych dla 14 osób, staży zawodowych dla 14 osób oraz pośrednictwa pracy dla 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Akademia Współpracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, zgodnie z zapisami SWZ oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ oraz warunkami umowy trójstronnej stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.- posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS) oraz minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń- jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:a) PUP i inną instytucją rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach PAI, w tym:- Publiczną służbą zatrudnienia,- Ochotniczym Hufcem Pracy,- Agencją zatrudnienia,- Instytucją szkoleniową,- Instytucją dialogu społecznego,- Instytucją partnerstwa lokalnego.b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;c) przedsiębiorstwem społecznym;d) organizacją pozarządową, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozdział 6, Agencje zatrudnienia, art. 18 i posiada aktualny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.➢ posiada uprawnienia MEN i innych niezbędnych do prowadzenia szkoleń objętychzamówieniem egzaminowania, wydania zaświadczeń i certyfikatów; zna i stosuje Wytyczne wzakresie monitorowania i postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014– 20201.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia iosobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednego:Pośrednika pracy wykonującego czynności pośrednictwa pracy, posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach