Przetargi.pl
usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej

Toruńskie Centrum Usług Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Marii Konopnickiej 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńskie Centrum Usług Społecznych
  Marii Konopnickiej 13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 520850227
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej, tj.szkoleń zawodowych dla 64 osób, staży zawodowych dla 40 osób oraz pośrednictwa pracy dla64 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „BankInicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne,Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, zgodnie z zapisami SWZ oraz z projektemumowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ oraz warunkami umowy trójstronnej stanowiącejzałącznik nr 9 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach