Przetargi.pl
Usługa przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Obronców Wybrzeża
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8322555 , fax. 59 8449185
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
  ul. Obronców Wybrzeża 4
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8322555, fax. 59 8449185
  REGON: 77090149700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria-slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, gotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla chorych hospitalizowanych w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz cenowy. 2. Liczba posiłków określona w Formularzu Cenowym jest szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy. Ilości zamawianych posiłków uzależnione będą od ilości hospitalizowanych pacjentów. 3. Szczegółowy opis wymagań dotyczących świadczenia usług określony jest w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 4. Wszystkie elementy wykonywanej usługi muszą być zgodne z procedurami systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.). 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy w zakresie przygotowywania i gotowania całodziennego wyżywienia. W pozostałym zakresie Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie koordynacji i nadzoru nad realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia był wykonywany przez osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 917 ze zm.). Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. W przypadku rozwiązania z daną osobą stosunku pracy przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, należy niezwłocznie zatrudnić na to miejsce inną osobę. W celu udokumentowania wypełniania powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, na jego wezwanie, oświadczenia o zatrudnieniu osób wymienionych z imienia i nazwiska oraz określając zakres ich czynności. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 14. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000 – 6 Usługi przygotowania posiłków 55322000 – 3 Usługi gotowania posiłków 55520000 – 1 Usługi dostarczania posiłków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 12 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada pozytywną opinię SANEPID-u do wykonywania przedmiotu zamówienia legitymując się aktualnym wpisem do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy, zgodnie z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) wydanych na kuchnię Wykonawcy w której przygotowywane będą posiłki dla Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.5.2)a) IDW składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.6. IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 7.7. IDW stosuje się. 9. W zakresie nieuregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach