Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia szkolenia dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy

Zespół Szkół Samochodowych ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, Grunwaldzka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 861 52 81, 601238356 , fax. 33 861 52 81
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Samochodowych
  Grunwaldzka 10
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 33 861 52 81, 601238356, fax. 33 861 52 81
  REGON: 00058061200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zss-zywiec.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia szkolenia dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: a/ Część I- Szkolenie z Ustawy o F-Gazach dla uczniów i nauczycieli Łączna liczba godzin na kurs: 6 godziny zegarowych. Liczba uczestników całego szkolenia: łącznie 24 osoby w jednej grupie szkoleniowej, w tym 20 uczniów i 4 nauczycieli. b/ Część II – Szkolenie „Bezpośredni wtrysk benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-S4” dla uczniów Łączna liczba godzin na kurs: 8 godzin zegarowych. Liczba uczestników całego szkolenia: łącznie 20 osób w 1 grupie szkoleniowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na części zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY, KTÓRE WSZYSCY WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO OFERTY: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji; 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca sporządzi dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 4) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium dodatkowe doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 14.1.2. SIWZ. Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach niniejszego kryterium] każdy Wykonawca przedłoży przy ofercie następujące dokumenty, odpowiednio do danej części zamówienia: a) wykaz wskazujący odpowiednio: a1) osobę dedykowaną przez wykonawcę do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia z ustawy o F-Gazach, a2) osobę dedykowaną przez wykonawcę do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu/szkolenia w zakresie bezpośredniego wtrysku benzyny, oraz dodatkowe doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji zamówienia w ramach odpowiedniej części zamówienia ponad doświadczenie, które stanowi potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2.2. a) – b) SIWZ. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. b) dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie oraz, że dedykowana osoba realizowała wykazane usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń/kursów odpowiednio do danej części zamówienia. Dowodami, o których mowa mogą być: - w zakresie wykazania, że usługi zostały wykonane należycie: referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - w zakresie wykazania, że dedykowana osoba realizowała usługi polegające na przeprowadzeniu odpowiednich kursów/szkoleń, oświadczenie wykonawcy, zleceniodawcy usług, które potwierdzi taką sytuację, oświadczenie dedykowanej osoby, potwierdzające, że realizowała usługi polegające na przeprowadzeniu kursów/szkoleń/warsztatów w odpowiedniej tematyce. UWAGA 1: Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane usługi zostały wykonane należycie oraz że dedykowana osoba realizowała wykazane usługi polegające na przeprowadzeniu odpowiednich kursów/szkoleń. UWAGA 2: Ww. dowody potwierdzające, że: wykazane usługi zostały wykonane należycie oraz że dedykowana osoba realizowała wykazane usługi polegające na przeprowadzeniu kursu/szkolenia, o którym mowa powyżej muszą zostać załączone przez wykonawcę do oferty, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA 3: 1 godzina zegarowa – 60 minut 5) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, o którym mowa w pkt 7.1. lit. b).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach