Przetargi.pl
„Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 97500 Radomsko, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 832 885 , fax. 446 832 855
 • Data zamieszczenia: 2018-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kościuszki 10
  97500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 446 832 885, fax. 446 832 855
  REGON: 470078600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops-radomsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 3.1.1 Zamawiający podzielił zamówienie na 8 niżej wskazanych części, których wymagania ogólne określono w pkt 3.3 a szczegółowe wymagania i opis zawarte zostały w Rozdziale 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na poszczególne części zamówienia: Część I – Kurs prawa jazdy kat. B dla 12 osób Część II – Kurs prawa jazdy kat. C, kat. C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 1 osoby Część III – Kurs kucharski dla 7 osób Część IV – Kurs bukieciarstwa i florystyki dla 11 osób Część V – Kurs krawiecki dla 6 osób Część VI – Kurs obsługi kasy fiskalnej/nowoczesnego sprzedawcy dla 6 osób Część VII - Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 2 osób Część VIII - Kurs obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami kategorii 1K dla 1 osoby Wymagania ogólne dotyczące każdego z kursów stanowiących przedmiot zamówienia: 1) Celem głównym przeprowadzenia kursów jest poprawa funkcjonowania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej. 2) Realizacja kursów musi zakończyć się do dnia 28.02.2019 r. 3) Miejsce odbywania się kursu: Wszystkie kursy zarówno w zakresie zajęć teoretycznych jak i praktycznych muszą się odbyć w Radomsku w miejscu, do którego uczestnicy będą mogli z łatwością dotrzeć, w pomieszczeniach spełniających zasady bhp i p.poż. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy musi wskazać Zamawiającemu dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć dla Części VII i Części VIII w odległości nie większej niż 100 km od Radomska, posiadającej połączenie komunikacji zbiorowej z Miastem Radomsko. W powyższym przypadku godziny realizacji zajęć powinny uwzględniać czas dojazdu i powrotu z kursu. 4) Sale dydaktyczne, w których prowadzone będą zajęcia muszą posiadać dostęp do sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Toalety muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręcznik papierowy). Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu oraz liczby uczestników kursów, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Sale dydaktyczne, codziennie przed rozpoczęciem zajęć, muszą być wietrzone. 5) Ponadto sale dydaktyczne winny posiadać oznaczenia, że przeprowadzane w nich zajęcia dotyczą projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 - logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny. Wzór oznakowania dostępny jest na stronie internetowej http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/poznaj-zasady-promowania-projektu. 6) Uczestnicy danego kursu muszą mieć zapewniony sprzęt, jak również wszelkie niezbędne do prowadzenia ćwiczeń materiały oraz w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami, ubiór roboczy oraz niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa środki ochronne. Ubrania i środki ochronne winny zostać przekazane uczestnikom kursów najpóźniej z chwilą przystąpienia do zajęć praktycznych. Strój roboczy uczestnicy otrzymują na własność. Każdy uczestnik kursu musi otrzymać na własność następujące materiały szkoleniowe: zestaw materiałów szkoleniowych i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką kursu, zeszyt formatu A4, zawierający co najmniej 80 kartek, długopis, ołówek i zakreślacz. Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej. Materiały i ubiór roboczy, które uczestnicy kursu otrzymują na własność winny być nowe – nieużywane. Materiały powinny być adekwatne do treści kursu oraz dobre jakościowo. Wykonawca winien udokumentować tę okoliczność na żądanie Zamawiającego (np. poprzez rachunki lub faktury VAT za zakup materiałów). 7) Komplet materiałów winien zostać przekazany uczestnikom kursu w pierwszym dniu zajęć. 8) Podręczniki lub materiały szkoleniowe, które uczestnicy otrzymują na własność winny być publikacjami wydanymi w okresie ostatnich trzech lat oraz uwzględniającymi aktualny stan prawny. 9) Miejsce realizacji zajęć, wszelkie dokumenty wydawane przez Wykonawcę, dotyczące uczestnictwa osób w kursie finansowanym z EFS, winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację kursu, a także winny być opatrzone • znakiem Funduszy Europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, • logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny. Wzór oznakowania dostępny na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/poznaj-zasady-promowania-projektu. 10) Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w przedziale czasowym od 8.00 do 18.00, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dydaktycznych dziennie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz nie mniej niż 25 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć w ramach kursów również w innych niż wyżej określono dniach, godzinach i wymiarze, w szczególności gdy jest to spowodowane dołączeniem uczestnika do innej grupy spoza projektu, mającej ustalony inny harmonogram kursu. Każde odstępstwo od wymogu, wymaga wyraźnej zgody Zamawiającego oraz uzgodnienia przez Strony. 11) W przypadku konieczności poprzedzenia uczestnictwa w kursie badaniami lekarskimi zostaną one zorganizowane przez Wykonawcę w terminie poprzedzającym rozpoczęcie kursu. Wykonawca wlicza koszt za badania lekarskie w cenę kursu. 12) W czasie przerw wymagany jest obowiązkowo serwis kawowy składający się z: ciastek, kawy, herbaty, wody mineralnej – minimum 2 butelki/osobę, każda po 0,5 l, śmietanki do kawy lub mleka oraz cukru. Do przygotowywania kawy oraz herbaty uczestnicy muszą mieć zapewnione łyżeczki, filiżanki lub kubki jednorazowe przystosowane do napojów gorących. Wykonawca ma obowiązek zapewnić serwis kawowy na każdy dzień prowadzenia kursu bez względu na liczbę godzin dydaktycznych przewidzianych w danym dniu kursu. 13) W przypadku kursów, w których zajęcia będą odbywać się w wymiarze min. 6 godzin dydaktycznych dziennie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim uczestnikom kursu każdego dnia poczęstunku w postaci ciepłego posiłku (drugiego dania). Ww. obsługa cateringowa powinna być sporządzona wyłącznie przy użyciu produktów świeżych, spełniających normy jakości produktów spożywczych, jak również estetycznie podawana. Zestaw obiadowy na 1 uczestnika kursu musi obejmować: • sztuka mięsa (przemiennie) lub ryba – minimum 150g, • ziemniaki lub zamiennie makaron, kasza, ryż – minimum 300g, • surówka – minimum 150 g, • kompot – minimum 0,25l. Ciepłe posiłki muszą być zróżnicowane i nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. W przypadku osób zgłaszających zapotrzebowanie na posiłek wegetariański Wykonawca winien zapewnić posiłek uwzględniający tą dietę. Sposób podania ciepłego posiłku (drugiego dania): - w sytuacji dowozu posiłków do sali szkoleniowej - każdy uczestnik kursu musi mieć zapewnione miejsce siedzące, drugie danie musi być podane na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek, - w sytuacji spożywania posiłków w restauracji, stołówce itp. - każdy uczestnik kursu musi mieć zapewnione miejsce siedzące, posiłki muszą być serwowane na ciepło, podane na zastawie obiadowej ze sztućcami i serwetkami. Miejsce posiłku nie może być oddalone więcej niż 5 minut drogi pieszo od miejsca przeprowadzania kursu. 14) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie kursu zawodowego oraz w drodze z miejsca zamieszkania do miejsca kursu zawodowego i w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania dla uczestników kursu. Kopia polisy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną winna być dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy. Minimalna suma ubezpieczenia to 10.000 zł na osobę. 15) Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela, z którym Wykonawca będzie konsultował realizację poszczególnych zadań. Ustalenie terminu rozpoczęcia zajęć oraz Szczegółowego Harmonogramu kursu przez Wykonawcę nastąpi w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego i musi uwzględniać rozkład innych zajęć Beneficjentów Projektu. 16) Po zakończonym kursie Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenia winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 622). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza się wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach własnych, zawierające jednak wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera w/w Rozporządzenie. Zaświadczenia winny zawierać informację o unijnym wkładzie finansowym w realizację kursu oraz być opatrzone znakiem Funduszy Europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny – według wzoru zamieszczonego na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/poznaj-zasady-promowania-projektu. W przypadku braku możliwości umieszczenia na ww. zaświadczeniach wskazanych informacji oraz logotypów Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenie o jego ukończeniu zawierające wymagane dane. 17) Wymagania dodatkowe. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Prowadzenie list obecności na zajęciach, zawierających: datę, imię i nazwisko, podpis uczestnika, zakres tematyczny kursu. 2) Przeprowadzenia badań ankietowych z uczestnikami projektu przed rozpoczęciem i po zakończeniu wsparcia, oceniających poziom osiągniętych rezultatów. 3) Sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji kursu zawodowego zawierającego: a. ilość osób objętych wsparciem w formie kursu zawodowego, b. liczbę osób, które zakończyły wsparcie. 4) Udokumentowania na płycie CD lub innym elektronicznym nośniku, min. 20 zdjęć z prowadzonych zajęć. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania oświadczeń uczestników dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienia wizerunku i przeniesienia na Zamawiającego przysługujących Wykonawcy autorskich praw do zdjęć na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 880 z późniejszymi zmianami). 5) Przekazania Zamawiającemu oryginałów: a. list obecności na kursach, b. ankiet wstępnych i końcowych, c. sprawozdania końcowego z realizacji usługi, d. płyty CD lub innego elektronicznego nośnika ze zdjęciami, oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnieniu wizerunku, w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu całości zadania. 6) Dokumentacja, o której mowa wyżej winna być oznakowana przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany”), które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi, na wskazany przez Wykonawcę adres e – mail. 7) Przechowywania dokumentacji związanej z organizacją i przeprowadzeniem kursu zawodowego do roku 2024. Wymóg ten związany jest z zapisami umowy ramowej nr RPLD.09.01.01–10–C015/16–00 dot. realizacji projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 8) Udostępnienia dokumentacji dot. realizacji zajęć jednostkom kontrolnym w okresie do 2024 roku. 9) Przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 18) Na każdym etapie realizacji zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli, w tym prawo wglądu do dokumentów finansowych Wykonawcy, związanych z realizowaną usługą. W tym celu może zażądać od Wykonawcy oraz jego kadry niezbędnych dokumentów i informacji. 19) W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji umowy na wniosek zatwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany osób realizujących umowę na inne, jednakże muszą to być osoby posiadające co najmniej takie same kwalifikacje i doświadczenie, jak poprzednio wskazane osoby, gwarantujące należyte i terminowe prowadzenie kursów. 20) Za szkody nieumyślne wyrządzone przez uczestnika kursu zawodowego podczas ich trwania odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 21) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia karty czasu pracy (listy obecności) w ramach niniejszego projektu oraz zbiorczej karty czasu pracy w systemie miesięcznym, tj. ewidencji godzin i zadań (dotyczy umów o pracę / mianowania, umów zlecenia oraz umów o dzieło z wyłączeniem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła, np. raportu z badania czy ekspertyzy) potwierdzającej zaangażowanie we wszystkich formach aktywności zawodowej. Wzór karty czasu pracy i zbiorczej karty czasu pracy przygotowany będzie przez Zamawiającego. 22) Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy / osób (tj. w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, innych podmiotów nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie zaangażowania w realizację projektów. 23) Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony danych osobowych uczestników zajęć oraz Zamawiającego, a także ochrony innych informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek stosowania wszelkich formalności, procedur, zabezpieczeń w ww. zakresie, przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. 24) Wykonawca zapewnia wysoką jakość kursów, wysokie kwalifikacje osób realizujących umowę oraz zapewnia, że osoba prowadząca kursy zawodowe będzie odpowiadała na indywidualne potrzeby uczestników kursów. 25) Wszelkie należności wynikające z umowy Zamawiającego z Wykonawcą objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 26) Podane w SIWZ ilości osób (uczestników poszczególnych kursów) są maksymalnymi wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapłaci jedynie za rzeczywistą liczbę uczestników danego kursu (zgodnie z zapisami wzoru umowy), a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nie przeprowadzenia kursu dla maksymalnej orientacyjnej ilości uczestników danego kursu. 27) W przypadku dołączenia uczestników kursu do grupy kursantów Wykonawcy, dla uczestników kursu kierowanych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu odnośnie wyżywienia dołączony uczestnik będzie traktowany na takich samych zasadach jak pozostali uczestnicy grupy kursantów (spoza Projektu). 28) Po zakończeniu realizacji kursu należy dokonać walidacji uzyskanych kwalifikacji lub kompetencji (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). Jeżeli potwierdzenie kwalifikacji w dziedzinie objętej danym kursem wymaga przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego, uczestnik powinien zostać skierowany na egzamin, a koszt jego przeprowadzenia powinien zostać uwzględniony w cenie kursu. 29) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia protokołu z wypadku ustalającego okoliczności i przyczyny oraz przekazania go Zamawiającemu i poszkodowanemu. 30) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przepisami BHP i ppoż. Zamawiający na poszczególne części zamówienia nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP. Kursy stanowiące przedmiot zamówienia winny być realizowane jako kursy grupowe. Z uwagi na fakt, iż planowana ilość uczestników – wskazana przez Zamawiającego na części II, VII, VIII nie przekracza 5 osób, uczestnicy danego kursu w niniejszym postępowaniu winni być dołączeni do istniejącej grupy kursantów Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że ustalając szacunkową wartość zamówienia na poszczególne części zamówienia przyjęto stawki rynkowe obowiązujące w przypadku kursów grupowych. Stawki rynkowe odnośnie poszczególnych kursów kształtują się inaczej w przypadku realizacji kursu grupowego, niż w przypadku realizacji kursu indywidualnego. W związku z tym Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia określone kwoty, ustalając szacunkową wartość zamówienia przyjmując, że poszczególne kursy będą realizowane jako grupowe (a zatem biorąc pod uwagę niższe koszty realizacji). Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji danego kursu zawodowego tylko dla uczestników skierowanych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena na poszczególne części zamówienia ustalona zostanie w oparciu o stawki rynkowe obowiązujące dla kursów grupowych. Zamówienie dotyczy zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Projekt Pt. „KIS Radomsko - W kierunku zmiany”. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, uznając, że wykonywanie tych czynności nie będzie miało cech stosunku pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert w formie pisemnej oświadczenie, że : a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w którym Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. b) Podmiot(y) na którego(ych) zasoby powołuje się Wykonawca / Podwykonawca(cy) nie podlega(ją) wykluczeniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ. 2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: a) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) dokument lub dokumenty, które określają w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje określone w lit. b mogą być zawarte np. w zobowiązaniu innego podmiotu. 3) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy w formularzu ofertowym czy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 SIWZ, 5) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, zgodnie z pkt 14.3 lit. c SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów może złożyć wraz z ofertą oświadczenie z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach