Przetargi.pl
USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM DO SIEDZIBY SPP ZOZ W CHOROSZCZY

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza ogłasza przetarg

 • Adres: 16-070 Choroszcz, pl. dr Zygmunta Brodowicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7191091 w. 404 , fax. 857 191 405
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza
  pl. dr Zygmunta Brodowicza 1
  16-070 Choroszcz, woj. podlaskie
  tel. 85 7191091 w. 404, fax. 857 191 405
  REGON: 50580458000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppchoroszcz.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM DO SIEDZIBY SPP ZOZ W CHOROSZCZY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Przewidywana szacunkowa ilość bielizny szpitalnej przeznaczonej do prania w okresie trwania umowy wynosi ok. 120 000 kg. tj. ok. 10 000 kg miesięcznie. Ilość bielizny przeznaczonej do prania uzależniona jest od liczby hospitalizowanych pacjentów, w związku z tym przekazana do prania ilości bielizny szpitalnej może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ – uzupełniony i podpisany przez osobę/y upoważnioną; zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia - dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie - jeżeli dotyczy (wymagany oryginał); oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. VI pkt 3 ppkt. 3) niniejszej SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach