Przetargi.pl
Usługa polegająca na zapobieganiu zagrożeniom w operacjach lotniczych ze strony ptactwa oraz dzikiej zwierzyny za pomocą metod odstraszania ptaków i zwierząt na terenie lotniska w Latkowie w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Okólna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Okólna 37
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na zapobieganiu zagrożeniom w operacjach lotniczych ze strony ptactwa oraz dzikiej zwierzyny za pomocą metod odstraszania ptaków i zwierząt na terenie lotniska w Latkowie w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na zapobieganiu zagrożeniom w operacjach lotniczych ze strony ptactwa oraz dzikiej zwierzyny za pomocą metod odstraszania ptaków i zwierząt na terenie lotniska w Latkowie w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów. 2. Ograniczanie występowania ptaków/zwierząt realizowane będzie w oparciu o następujące metody: 2.1. Metodę pirotechniczną (pistolet hukowy będący na wyposażeniu i w użyciu Wykonawcy oraz armatki hukowe będące na wyposażeniu i w użyciu Grupy ds. Odstraszania Ptaków); 2.2. Metodę biosoniczną (głosy, dźwięki płoszące ptaki) z wykorzystaniem montowanego na samochodzie lub przenośnego megafonu; 2.3. Metodę z zastosowaniem przynajmniej dwóch psów, w tym przynajmniej jednego rasy BORDER COLLIE, odpowiednio wyszkolonych do pracy na lotniskach; 2.4. Optymalnie do pracy na lotnisku Wykonawca będzie wykorzystywał następujące gatunki ptaków: - Raróg Falco cherrug - Raróg górski Falco biarmicus - Sokół wędrowny Falco peregrinus - Jastrząb Accipiter gentilis - Myszołowiec Parabuteo unicinctus - lub inne gatunki, których wykorzystanie zostanie wskazane, jako zasadne na danym lotnisku oraz uzgodnione z Zamawiającym; 2.5. Inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez sokolnika/specjalistę, które będą efektywne w danej lokalizacji/porze roku w odniesieniu do określonych gatunków ptaków/zwierząt (np. zastosowanie środków chemicznych czy też elementów odstraszania wizualnego). 2.6. Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał do pracy na lotnisku żadnych gatunków sów (Strigiformes). 2.7. Przetrzymywanie oraz wykorzystanie do pracy na lotnisku orła przedniego musi być zmotywowane możliwością polowania na zające lub króliki na lotnisku, wymaga więc dodatkowych uzgodnień w ramach Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, przeprowadzonych już po rozpoczęciu pracy przez Wykonawcę na lotnisku oraz uzyskaniem zezwoleń na odłów/ odstrzał zajęcy/królików.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną