Przetargi.pl
Usługa polegająca na wykonaniu zimowego utrzymania chodników, alejek i schodów w parkach i zieleniach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w sezonie 2018/2019

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu zimowego utrzymania chodników, alejek i schodów w parkach i zieleniach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w sezonie 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zimowego utrzymania chodników, alejek i schodów w parkach i zieleńcach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w sezonie 2018/2019 r. Przez sezon zimowy rozumie się okres od 1 listopada 2018 do 15 kwietnia 2019 roku. Zakres prac obejmuje: a) Prowadzenie akcji patrolowej, b) Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i alejek, c) Mechaniczne odśnieżanie chodników i alejek, d) Mechaniczne posypywanie piaskiem chodników i alejek, e) Ręczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, alejek i schodów, f) Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i alejek - poza harmonogramem, g) Pryzmowanie i wywóz śniegu z chodników, alejek i schodów na składowisko - do 10 km., h) Praca koparko-ładowarki. UWAGA! Zamawiający przewiduje prawo opcji. 1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji: prawem opcji objęte będą wszystkie pozycje wymienione w Formularzu cenowym. 2) Okoliczności w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: po realizacji zamówienia w zakresie podstawowym zamawiający skorzysta z prawa opcji pod warunkiem, iż będzie posiadał środki finansowe na realizację usług (szczegółowe warunki prawa opcji zawiera §2 wzoru umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, 2. Oświadczenia niezbędne do przyznania punktów w kryteriach: „czas reakcji" – zawarte w formularzu OFERTA. 3. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach