Przetargi.pl
Usługa polegająca na wykonaniu prac geodezyjnych poprzez opracowanie zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej rzeki Warty w kilometrażu 786+410 ÷ 787+175 wraz z dokonaniem niezbędnych podziałów gruntów zajętych pod wody powierzchniowe oraz zmianą użytków gruntowych.

Gmina Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie
  ul. Leśna 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684
  REGON: 51596800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu prac geodezyjnych poprzez opracowanie zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej rzeki Warty w kilometrażu 786+410 ÷ 787+175 wraz z dokonaniem niezbędnych podziałów gruntów zajętych pod wody powierzchniowe oraz zmianą użytków gruntowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej rzeki Warty wraz z dokonaniem niezbędnych podziałów gruntów zajętych pod wody powierzchniowe oraz zmianą użytków gruntowych. Przedmiot zamówienia obejmuję rzekę Wartę w kilometrażu 786+410 ÷ 787+175, na odcinku określonym przez działki nr ew. : 3, 4, 5, 10, 11/2, 13, 12, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 24/3, 28/1, 29/1, 29/2, 30/2, 30/1, 31/2, 31/3, 32/1, 31/1, 32/3, 32/2, 33/2, 33/3, 33/1, 34/1, 34/3, 35/1, 34/2, 35/2, 36/1, 36/2, 35/3, 37/1, 36/3, 37/2, 38/1, 38/2, 37/3, 38/3, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 41/2, 41/1, 41/3, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 45/1, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 66/2, 66/4, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 68/3, 68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 123/1, 124/3, 124/2, 124/4, 125/1, 125/5, 125/3, karta mapy 7 obręb Zawiercie. Ilość działek przyjęta w zamówieniu została wstępnie określona na podstawie posiadanych materiałów. Na podstawie projektu rozgraniczenia Wykonawca zobowiązany jest przygotować wniosek do właściwego Ministra o wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegowej wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. 2. Wymagania i warunki: 2.1. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 17 maja 1989 r. oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). 2.2. Zamawiający ma uzyskać decyzję o ustaleniu linii brzegu rzeki Warty na ustalonym odcinku. Projekt rozgraniczenia należy sporządzić zgodnie z art. 220 ustawy Prawo Wodne oraz wykonać z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w wyżej cytowanej ustawie oraz w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). 2.3. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego projektu rozgraniczenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegowej oraz kompletem niezbędnych dokumentów. 2.4. Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w prowadzonym przez właściwy organ postępowaniu o ustalenie linii brzegowej. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, uzupełnień które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, które uniemożliwiają wydanie przez organ decyzji o ustaleniu linii brzegu, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie wskazanym przez organ prowadzący postępowanie administracyjne dotyczące decyzji o ustaleniu linii brzegowej w ramach udzielonej gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71332000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach