Przetargi.pl
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na modernizacji okablowania strukturalnego oraz montażu zespołów spalinowo - elektrycznych na terenie kompleksu w Kołobrzegu.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2021-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na modernizacji okablowania strukturalnego oraz montażu zespołów spalinowo - elektrycznych na terenie kompleksu w Kołobrzegu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas trwania robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji dla zadania polegającego na modernizacji okablowania strukturalnego oraz montażu zespołów spalinowo - elektrycznych na terenie kompleksu w Kołobrzegu. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”. Wykonawcy ubiegający się o realizację zadania, na podstawie art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 742) jest zobowiązany do ochrony tych informacji. 3. W związku z koniecznością dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE i przynależnością zadania do dziedziny obronności i bezpieczeństwa zamówienie jest realizowane w trybie przetargu dwuetapowego na podstawie zapisów regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (Regulamin OB) z uwagi na treść zapisu art. 131 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). W II etapie przetargu oferty mogą składać Wykonawcy spełniający warunki określone przez Zamawiającego, którzy otrzymają zaproszenie do składania ofert. 4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: -Szczegółowym Opisie i Zakresie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ), -Minimalnych Wojskowych Wymaganiach Organizacyjno-Użytkowych dla modernizacji okablowania strukturalnego oraz montażu zespołów spalinowo – elektrycznych w budynku nr 44 w Kołobrzegu zatwierdzonych w dniu 18.03.2016 r. -Minimalnych Wojskowych Wymaganiach Organizacyjno-Użytkowych dla modernizacji okablowania strukturalnego oraz montażu zespołów spalinowo – elektrycznych w Kołobrzegu zatwierdzonych w dniu 18.03.2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach