Przetargi.pl
Usługa polegająca na transporcie parowozu TKw2-57 nr inw. MUZ I 105, z terenu lokomotywowni Kraków-Płaszów

Stacja Muzeum ogłasza przetarg

 • Adres: 00-811 Warszawa, Towarowa 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stacja Muzeum
  Towarowa 3
  00-811 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 362828690
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stacjamuzeum.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na transporcie parowozu TKw2-57 nr inw. MUZ I 105, z terenu lokomotywowni Kraków-Płaszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na transporcie parowozu TKw2-57 nr inw. MUZ I 105, z terenu lokomotywowni Kraków-Płaszów.2. Szczegółowy zakres usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.3. 4. Mając na uwadze, iż zgodnie § 3 ust. 1 Wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy, zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z treścią niniejszego rozdziału w szczególności z Załącznikiem nr 1 do SWZ, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu transportu taboru kolejowego, transportu ponadgabarytowego lub transportu specjalnego o wartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-08-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach