Przetargi.pl
USŁUGA PN. TRANSPORT SANITARNY

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 285 40 58 , fax. 32 384 54 04
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna
  ul. Pyskowicka 47-51 47-51
  42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 285 40 58, fax. 32 384 54 04
  REGON: 24151294000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA PN. TRANSPORT SANITARNY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest są usługi transportu sanitarnego. Zamówienie składa się z 3 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia Pakiet 1 - usługa transportu sanitarnego realizowana karetką typu S przez zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny. W przypadku gdy, żaden z innych członków zespołu nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, czwartą osobą w zespole może być kierowca, który jest osobą bez wykształcenia medycznego. Usługa transportu sanitarnego karetką typu S będzie realizowana we wszystkie dni tygodnia, w tym święta, 24 godziny dobę na telefoniczne wezwanie osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego. Środek transportu sanitarnego typu S winien być wyposażony w sprzęt medyczny i aparaturę medyczną niezbędną do podtrzymania życia pacjenta między innymi w stymulator zewnętrzny serca. Transport sanitarny typu S winien zapewnić usługę w stanach nagłych w ciągu 30 minut od czasu zgłoszenia. Miejsca leżące siedzące minimum 2. Czas i odległość usługi transportowej liczy się od rozpoczęcia transportu w siedzibie Zamawiającego do miejsca wskazanego w zleceniu jako miejsce docelowe. Pakiet 2 - transport sanitarny realizowany karetką typu P przez zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka lub ratownik medyczny. W przypadku gdy, żaden z innych członków zespołu nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, trzecią osobą w zespole może być kierowca, który jest osobą bez wykształcenia medycznego. Usługa transportu sanitarnego karetką typu P polegająca na przewozie pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej zgodnie z zaleceniami lekarza, będzie realizowana we wszystkie dni tygodnia, w tym święta, 24 godziny dobę na telefoniczne wezwanie osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Środek transportu sanitarnego typu P winien być wyposażony w środki łączności i być przystosowany do transportu pacjentów, materiałów biologicznych, leków i innych materiałów koniecznych do udzielania świadczeń medycznych oraz pacjenta lub pracownika medycznego Zamawiającego. Czas i odległość usługi transportowej liczy się od momentu wyjazdu z siedziby Zamawiającego do momentu powrotu do siedziby Zamawiającego. Pakiet 3 - transport materiału biologicznego, w tym krwi i jej składników przez odpowiednio dostosowane do tego typu usług samochody na trasach a)Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21 - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51 lub odwrotnie b) Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51 albo ul. Opolska 21- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katowice, ul. Raciborska 15, c) Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47 51 albo ul. Opolska 21 - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 41-200, ul. Kościelna 13 d) innych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego 80 km. 2. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia 2.1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 2.2. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważne umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym w ustawie o działalności leczniczej. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Wartość i zakres rzeczowy umowy ubezpieczenia musi pozostawać zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2.3. Zamawianie usług odbywać się będzie telefonicznie 2.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał poniższe warunki 1) był w gotowości całodobowej, przez co należy rozumieć przyjmowanie zgłoszeń oraz wykonywanie zleconej usługi 24 h na dobę 7 dni w tygodniu, w tym również w dni wolne od pracy, niedziele i święta - w zależności od pakietu, do którego przystępuje, przez cały okres związania umową 2) był punktualny - czas reakcji na zgłoszenie (zlecenie przewozu) w przypadkach nagłych - natychmiast, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z udzielającym zamówienia, w zależności od pakietu, do którego przystępuje 3) posiadał środki transportu sanitarnego a) spełniające wszelkie wymagania sanitarne i techniczne określone m. in. w dziale VI a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze późn. zm.) i we właściwych ustawach i rozporządzeniach b) spełniające wymagania dotyczące wyposażenia medycznego, dotyczące zestawu leków oraz wyrobów medycznych niezbędnych podczas wykonywania przedmiotowej usługi, określone w Zarządzeniu Nr 98 2006 z dnia 27 października 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny c.) których stan techniczny zapewniać będzie pełne bezpieczeństwo przewożonym osobom i odpowiednią temperaturę dostosowaną do pory roku, (samochody wyposażone w klimatyzację) wyposażone w sygnalizację świetlno-dźwiękową wymaganą dla pojazdów uprzywilejowanych na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie sygnalizacji w ruchu drogowym 4) pracownicy przyjmującego zamówienie muszą spełniać warunki zdrowotne, potwierdzone aktualną pracowniczą książeczką zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, posiadać aktualne szczepienia ochronne w kierunku wirusowych zapaleń wątroby stosować zasady profilaktyki zakażeń WZW, HIV oraz przestrzegać reżimów sanitarnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) 5) kierowca środka transportu sanitarnego musi posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, świadectwa kwalifikacji do kierowania pojazdami, a także zaświadczenie o odbyciu szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy 6) Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Aktualnie obowiązującą w tym zakresie normą jest Polska Norma PN-EN 1789 2008 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot umowy w ramach Pakietów 1 i 2, środkami transportu spełniającymi wymagania określone Polska Normą PN-EN1865N 2002. 7) Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie stawiane wymagania oraz zobowiązuje się, że podda się kontrolom w zakresie dotyczącym realizacji zlecanej usługi (umowy). 8) Wykonawca oświadcza, że dokona rejestracji umowy w portalu Świadczeniodawcy na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 14 dni od jej podpisania. 9) Wykonawca wykonujący transport preparatów krwi oświadcza, że posiada protokół walidacji sprzętu stosowanego do przewożenia w w składników krwi przeprowadzonej zgodnie z obowiązującą procedurą. 3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspsa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach