Przetargi.pl
Usługa pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę usługi w zakresie pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej i sztucznej Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie- płyta główna Stadionu Miejskiego o nawierzchni trawiastej naturalnej – o powierzchni: 110 m x 75 m, boisko treningowe o nawierzchni trawiastej naturalnej o powierzchni: 92 m x 64 m i boisko treningowe o nawierzchni sztucznej o powierzchni: 110 m x 74 m. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Załącznik nr 2 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy” stanowiący równocześnie Załącznik nr 1 do umowy. Uwaga: Załącznik nr 2 składa się z 4 arkuszy (zakładek). Celem zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonania stosownej wyceny należy otworzyć każdą z zakładek. 2) Załącznik nr 3 do SIWZ pn. „Wzór umowy z załącznikami” dostępne w oddzielnych plikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna). 3. Dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski 4. Formularz cenowy (składający się z 4 zakładek-arkuszy) wypełniony i podpisany (oryginał w formie pisemnej) 5.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną