Przetargi.pl
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń grupowych w 2022 roku dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP „Operator walca drogowego” dla 10 osób bezrobotnych.

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Chomiczewskiego 10
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833529380 , fax. 833529380 wew. 213
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM
  ul. Chomiczewskiego 10
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833529380, fax. 833529380 wew. 213
  REGON: 030294685
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzynpodlaski.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń grupowych w 2022 roku dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP „Operator walca drogowego” dla 10 osób bezrobotnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Operator walca drogowego - Część VI dla 10 osób bezrobotnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 poz. 690 z późn. zm.). Zamawiający sprawdzi to na stronie www.ris.praca.gov.pl ,1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie określa warunku w ww. zakresie1.4. zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie:1.4.1. zdolności technicznej- Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: zapewnia uczestnikom szkolenia warunki do nauki z uwzględnieniem zasad BHP oraz wyposażeniem stosownymi do potrzeb grupy słuchaczy oraz dysponuje:a) salą szkoleniową do realizacji zajęć dydaktycznych spełniającą wymagania Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (od 11.09.2020r. Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie), posiadającą odpowiednie oświetlenie dzienne z możliwością zaciemnienia w postaci zasłon czy żaluzji oraz z oświetleniem sztucznym (natężenie oświetlenia na stanowiskach szkoleniowych musi być zgodne z parametrami określonymi w Polskich Normach). Sala powinna być dostosowana do rodzaju zajęć teoretycznych i praktycznych oraz wielkości grupy z uwzględnieniem przepisów dotyczących wymogów sanitarnych, przewidujących zachowanie dystansu między uczestnikami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż i przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Sala winna być wyposażona w odpowiedni sprzęt multimedialny umożliwiający prawidłowe prowadzenie zajęć (np. tablice lub flipchart, laptop z projektorem, ekran do projekcji lub inny system pozwalający na wizualizację omawianych zagadnień). Każdy uczestnik szkolenia winien mieć indywidualny dostęp do podstawowych urządzeń i sprzętu (m.in. krzesło, stół). W/w lokal winien mieć dostęp do WC oraz do pomieszczenia umożliwiającego przygotowanie ciepłych i zimnych napoi oraz spożycie posiłku, wyposażonego w czajnik/ekspres do kawy, naczynia i sztućce,b) placem manewrowym (poligonem) do realizacji zajęć praktycznych spełniającym wymagania Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (od 11.09.2020 r. Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie),c) co najmniej 1 sztuką walca drogowego dla grupy szkoleniowej,Szkolenie (zajęcia praktyczne i teoretyczne) powinno odbywać się na terenie Radzynia Podlaskiego lub dopuszczalne jest przeprowadzenie szkolenia poza Radzyniem Podlaskim, w odległości* mierzonej drogami publicznymi nie większej niż 80 km od granic administracyjnych miasta Radzyń Podlaski. Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w miejscu umożliwiają-cym dogodne połączenie środkami transportu zbiorowego** dla uczestników szkolenia.* odległość będzie sprawdzana na podstawie danych internetowych**dogodne połączenie środkami transportu zbiorowego – oznacza to wystarczającą liczbę kursów komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania osoby skierowanej do miejsca odbywania szkolenia pozwalających każdemu uczestnikowi szkolenia na wzięcie udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem szkolenia, z zastrzeżeniem iż czas dojazdu środkami transportu zbiorowego do miejsca szkolenia i z powrotem nie może przekroczyć 3 godzin.1.4.2. zdolności zawodowej - Wymagane jest, aby Wykonawca dysponował kadrą dydaktyczną do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe dostosowane do zakresu objętego szkoleniem, gwarantujące należyte wykonanie zamówienia, tj. powinien dysponować:a) co najmniej 1 wykładowcą do zajęć teoretycznych, który posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w części teoretycznej z zakresu obsługi walca drogowego - minimum 2 wykonane szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert orazb) co najmniej 1 instruktorem do zajęć praktycznych, który posiada doświadczeniew prowadzeniu szkoleń w części praktycznej z zakresu obsługi walca drogowego - minimum 2 wykonane szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.Wykładowca prowadzący zajęcia teoretyczne może prowadzić również zajęcia praktyczne, jeżeli spełnia w/w warunki. Zamawiający nie stawia wymagań wobec wykładowców odpowiedzialnych wyłącznie za realizację zajęć z zakresu przepisów BHP.2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy).3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 7 SWZ.5. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełni warunki, o których mowa w pkt 6.1 na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale 7, 8 i 9 SWZ zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach