Przetargi.pl
Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie „Wizażystka - stylistka” z egzaminem czeladniczym w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Bohaterów Monte Cassino
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 850 000, , fax. 846 861 671
 • Data zamieszczenia: 2019-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
  Bohaterów Monte Cassino 38
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 846 850 000, , fax. 846 861 671
  REGON: 95003169200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa organizacji grupowego szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie „Wizażystka - stylistka” z egzaminem czeladniczym w ramach POWER
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji grupowego szkolenia dla 11 osób bezrobotnych w zakresie: „Wizażystka - stylistka” z egzaminem czeladniczym. Szkolenie będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kod CPV: 80530000 – 8 Usługi szkolenia zawodowego Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników poprzez nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej nadającego kwalifikacje w zawodzie „Wizażystka - stylistka”. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się w jednej grupie szkoleniowej. Szkolenie powinno obejmować 200 godzin zajęć (tj. każdy uczestnik powinien odbyć 200 godzin zajęć, w tym 50 godzin zajęć teoretycznych i 150 godzin zajęć praktycznych) umożliwiających przystąpienie do egzaminu czeladniczego. Zajęcia powinny obejmować następujące zagadnienia: 1. ergonomia i przygotowanie stanowiska; 2. diagnozowanie stanu skóry twarzy; 3. korygowanie kształtów twarzy; 4. wykonywanie klasycznego makijażu dziennego i wieczorowego; 5. wykonywanie makijażu fantazyjnego i body painting; 6. wykonywanie makijażu charakteryzującego twarzy; 7. stylizacja paznokci; 8. przedłużanie i zagęszczanie rzęs; 9. eksponowamie walorów urody kolorem; 10. korygowanie dysproporcji sylwetki ubiorem; 11. technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo; 12. rysunek zawodowy; 13. rachunkowość zawodowa; 14. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwem oraz dokumentacja działalności gospodarczej; 15. podstawowe przepisy prawa pracy; 16. podstawowe zasady ochrony środowiska; 17. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W/w zagadnienia powinny zostać uszczegółowione. Ponad zagadnienia w/w wymienione dopuszczalne jest uzupełnianie i wzbogacanie programu o zagadnienia związane tematycznie ze szkoleniem. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00. Zajęcia nie mogą trwać mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu maksymalnie po 8 godzin lekcyjnych (45 min.) przedzielone 15 minutowymi przerwami. Zajęcia powinny odbywać się maksymalnie przez kolejne 30 dni robocze. Miejsce realizacji szkolenia: Biłgoraj. Wykonawca powinien przygotować i załączyć do oferty szczegółowy program szkolenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. Program powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667). Określone w programie tematy zajęć edukacyjnych powinny zostać uszczegółowione przez wykonawcę poprzez określenie ich treści w tabeli „Opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych”. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. Do przeprowadzenia zajęć praktycznych Wykonawca powinien zapewnić wszelkie niezbędne środki, materiały, kosmetyki oraz sprzęt, narzędzia i urządzenia kosmetyczne do stylizacji i wizażu (o odpowiednim stanie technicznym) w ilościach niezbędnych do należytego zrealizowania wszystkich zagadnień tematycznych zawartych w programie szkolenia. Szczegółowe zestawienie liczby i rodzaju sprzętu, narzędzi, urządzeń i stanowisk oraz środków i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych należy ująć w programie szkolenia (załącznik nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne), w rubryce „Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia”. Wyposażenie dydaktyczne, pomieszczenia oraz miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć powinny być dostosowane do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia. Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne odbywały się w miejscu dostosowanym do realizacji tego typu zajęć, spełniającym wymogi bhp. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia do skierowania osób bezrobotnych na badania do lekarza medycyny pracy celem wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania szkolenia w zakresie będącym przedmiotem szkolenia. Zamawiający dostarczy wykonawcy wykaz osób, które mają zostać skierowane na badania nie później niż do 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli zamawiający będzie kierował osobę niepełnosprawną na szkolenie poinformuje o tym wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w stopniu równym jak pozostałych uczestników szkolenia. Każda osoba powinna otrzymać na własność następujące materiały: 1. podręcznik dotyczący zakresu tematycznego szkolenia min. 100 stronicowy (nie może być to podręcznik kopiowany); 2. długopis; 3. notatnik (blok w kratkę klejony min. 100 kartek format A4); 4. teczkę z rączką do przechowywania i transportu dokumentów; Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia muszą być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia oraz dobre jakościowo. Materiały te muszą być przekazane każdemu uczestnikowi szkolenia za pokwitowaniem odbioru w dniu rozpoczęcia szkolenia. Każda osoba powinna otrzymać na własność środki ochrony osobistej tj. fartuch, maseczki i rękawiczki jednorazowe według bieżącego zapotrzebowania. Wykonawca w ramach kosztu szkolenia powinien zapewnić uczestnikom w czasie trwania szkolenia serwis kawowy w tym: kawę i herbatę z dodatkiem cukru oraz wodę mineralną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonawcy obowiązkowego kosztu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkolenia uczestników, którym nie przysługuje stypendium oraz uczestników, którym przysługuje stypendium w związku z podjęciem w trakcie szkolenia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i kontynuują szkolenie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności zgłoszenia osoby do ubezpieczenia niezwłocznie po zaistnieniu w/w sytuacji. Każda osoba powinna mieć możliwość przystąpienia po ukończeniu szkolenia do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej, celem uzyskania tytułu czeladnika w zawodzie „Wizażystka - stylistka”. Egzamin powinien odbyć się w ostatnim dniu szkolenia. W przypadku niemożności zorganizowania egzaminu w ostatnim dniu szkolenia z przyczyn niezależnych od wykonawcy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia egzaminu niezwłocznie w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Czas trwania egzaminu nie wlicza się do liczby godzin szkolenia. Koszt przeprowadzenia egzaminu pokrywa wykonawca. Osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym powinny otrzymać: 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 71 ust 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667), wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do umowy szkoleniowej; 2. Świadectwo czeladnicze potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz tytuł czeladnika w zawodzie „Wizażystka - stylistka” zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. (Dz. U. z 2017r. poz. 89 z późn. zm.). Oprócz dokumentów w/w wymienionych wykonawca może wydać inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia lub uzyskanie kwalifikacji. Materiały, dokumentacja szkoleniowa i miejsca odbywania szkolenia powinny być oznaczone zgodnie z wymogami o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji dostępnymi na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia oraz dokona sprawdzenia efektów szkolenia. Na zakończenie szkolenia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników ankiety oceniającej szkolenie. Wzór ankiety określa załącznik nr 3 do umowy szkoleniowej. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia oraz koszt jednej osobogodziny szkolenia (jedna osobogodzina szkolenia = cena szkolenia/liczba godzin szkolenia/liczba osób na szkoleniu). Termin realizacji zamówienia (wymagany*/pożądany*): październik - listopad 2019r. Szczegółowa data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 2) Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykaz należy przygotować na Załączniku Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 2.1. Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane należycie są: 2.1.1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane; 2.1.2. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.1. (w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać obiektywne przyczyny uniemożliwiające uzyskanie przedmiotowych dokumentów). 2.2. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych usług, o którym mowa w pkt 2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa pkt 2.1. Wykonawca powinien jednak wskazać na tą okoliczność jako uzasadniającą nieprzedłożenie dowodu należytego wykonania zamówienia. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy przygotować na Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 4) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 5) W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach wskazanych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w punkcie III.1.1) niniejszego Ogłoszenia składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a w przypadku spółki cywilnej spółka lub każdy ze wspólników samodzielnie. b) dokumenty potwierdzające spełnianie każdego z warunków, o których mowa w punktach III.1.3).1. i III.1.3).2. niniejszego Ogłoszenia składa co najmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, określonych w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp do oferty należy załączyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. W przedmiotowym oświadczeniu wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej powinien złożyć oddzielnie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dodatkowe informacje oraz wzory w/w załączników zawarte są w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne dostępnym na stronie internetowej zamawiającego http://pup.bilgoraj.ibip.pl/public/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach