Przetargi.pl
Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania- postępowanie II

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700 , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/zamowienia-publiczne ; https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania- postępowanie II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie zmian, opracowanie aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz wykonanie wzorcowych składników umundurowania. Zamówienie zostaje podzielone na 2 (dwie) części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia tj. ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia. Przedmiotem zamówienia podstawowego w ramach nw. części: Część 1 – Opracowanie aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy służby celno-skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania (Odzież), Część 2 - Opracowanie aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy służby celno-skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania (Obuwie) jest: 1) opracowanie aktualizacji dokumentacji techniczno-technologicznej będącej własnością Zamawiającego dla składników umundurowania służbowego, oraz wyjściowego funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, zwanej w treści niniejszej specyfikacji „dokumentacją”, 2) modyfikacja/przeszycie wzorów składników umundurowania stanowiących własność Zamawiającego w celu uzyskania gotowego składnika umundurowania i/lub uszycie gotowego składnika, którego będzie dotyczyć aktualizowana dokumentacja 3) opracowanie wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania służbowego oraz wyjściowego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 4) wykonanie wzorcowych, gotowych składników umundurowania przypisanych dla aktualizowanej oraz nowej dokumentacji techniczno-technologicznej; 5) wykonanie, zatwierdzonej przez Zamawiającego, dokumentacji w formie papierowej - 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej- 3 egzemplarze na płytach CD (pliki pdf ) i edytowalnej (pliki doc. lub rtf) . 6) przy czym wszystkie składniki mundurowe muszą być przystosowane do nowych emblematów i znaków. Wszystkie części dokumentacji winny zostać połączone w jeden spójny dokument. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagany sposób wykonania zamówienia ) dla Część 1 i 2 przedstawia : 1) Projekt umowy – do którego podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wykaz minimalnych zagadnień będących przedmiotem dokumentacji techniczno-technologicznej – stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz 3) Wykaz sortów/składników mundurowych (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zamówienie podstawowe, zamówienie uruchamiane w ramach prawa opcji) – stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający oprócz zamówienia podstawowego przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji dotyczy wyłącznie składników umundurowania zaznaczonych w tabeli – Załącznik nr 4 do SIWZ. W ramach usługi uruchamianej w ramach prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do : 1) opracowania nowej wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania; 2) wykonania wzorcowych składników umundurowania, 3) wykonania, zatwierdzonej przez Zamawiającego, dokumentacji techniczno-technologicznej w formie papierowej - 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej (pliki pdf ) i edytowalnej (pliki doc. lub rtf) - 3 egzemplarze na płytach CD. Wszystkie części dokumentacji winny zostać połączone w jeden spójny dokument. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. Uruchomienie opcji uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym, czy i w jakim zakresie skorzysta z opcji, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2019 r. Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego Zlecenia w formie pisemnej (określającego w szczególności zakres zamówienia oraz dokładną datę realizacji), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. Dodatkowe informacje. 1) Dokumentacja techniczna dla poszczególnych składników umundurowania powinna być opracowana w taki sposób, aby każdy z potencjalnych producentów otrzymał dokument zawierający zbiór informacji o ich konstrukcji, składzie surowcowym, kolorystyce, wymaganych parametrach i metodyce ich oceny oraz sposobach użytkowania, pakowania, przechowywania i transportu. Dodatkowo składniki umundurowania muszą być uszyte/wykonane w oparciu o opisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1856), w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczno-technologiczną oraz poglądowymi wzorami. 2) Zamawiający posiada wzory składników umundurowania, które z uwagi na dokonywanie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej mają jedynie charakter poglądowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zainteresowanie obejrzeniem tych wzorów, zamawiający umożliwi mu to, do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, w siedzibie Centralnego Magazynu Mundurowego, po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, z przedstawicielem zamawiającego Izabelą Grabarek – tel. 723 981 904. 3) Zamawiający przewiduje wprowadzenie drobnych zmian w wyglądzie niektórych składników umundurowania. Zmiany te związane będą z doprecyzowaniem opisów materiałów, a także zmian związanych z poprawą cech użytkowych poszczególnych składników umundurowania. 4) Zamawiający przewiduje częściowe płatności za każdą przyjętą bez zastrzeżeń część dokumentacji opracowanej dla poszczególnego składnika umundurowania. Płatności będą dokonywane zgodnie z cenami zaproponowanymi przez Wykonawcę dla danego składnika w „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71350000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców, który złoży ofertę w postępowaniu zobowiązany będzie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie, bez wezwania Zamawiającego, złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór stanowi Załącznik 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach