Przetargi.pl
Usługa opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawca w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 76113 Postomino, Postomino
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 846 44 61-63 , fax. 59 846 44 63
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Postomino 30
  76113 Postomino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 59 846 44 61-63, fax. 59 846 44 63
  REGON: 531144300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.postomino.pl/gops/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opieki dziennej nad dziećmi - Wychowawca w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: "Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi w Placówkach Wsparcia Dziennego w Postominie oraz Królewie w ramach projektu „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.” Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części: Część I – Wychowawca młodszej grupy Placówki Wsparcia Dziennego w Postominie. Część II – Wychowawca starszej grupy Placówki Wsparcia Dziennego w Postominie. Część III – Wychowawca młodszej grupy Placówki Wsparcia Dziennego w Królewie. Część IV – Wychowawca starszej grupy Placówki Wsparcia Dziennego w Królewie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. Usługa będzie świadczona w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 19:00 (5 godzin dziennie) od 2 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć oświadczenia z których wynika że: • Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona. • Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego. • Nie są skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wykonawca zobowiązany jest do: • planowania działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego; • sprawowania nadzoru nad realizacją planu zajęć wychowanków; udzielania pomocy w nauce, w czynnościach samoobsługowych tj. myciu, sprzątaniu; • udzielania pomocy w sprawach rozwojowych i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów, itp.; • organizowania i nadzorowania zajęć rekreacyjnych, sportowych, wypoczynku i rozrywki; • udzielania wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach rozwojowych i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych poświęconych omawianiu interesujących problemów; • współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami diagnostycznymi przez korzystanie z konsultacji i diagnoz psychologiczno-pedagogicznych; • organizowania zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych; prowadzenie indywidualnego programu korekcyjnego lub profilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii; • współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie problemów rozwojowych, postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych w formie: systematycznych spotkań, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; prowadzenia pedagogizacji rodziców w formie spotkań, rozmów, wspierania rodziców niewydolnych wychowawczo przez prowadzenie doradztwa indywidualnego lub współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w celu zapewnienia wychowankom warunków do prawidłowego rozwoju, a także udzielania pomocy w trudnych sytuacjach; • udziału w planowanych działaniach projektowych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznych w ramach RPO WZ pn. „Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino”. 3.6 Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. 3.7 Zamawiający zgodnie z art. 144 pkt. 1 ustawy PZP przewiduje istotne zmiany do treści zawartej umowy: 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje zmiany terminu planowanych działań, 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego punkcie 6 podpunkt 6.1 niniejszej SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego. 3) W przypadku opóźnienia w przelaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym niż wskazano w umowie z Wykonawcą, tj. po otrzymaniu transzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 4) W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy. 5) Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1-tygodniowym okresem wypowiedzenia. 6) Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę czynności określonych niniejszą umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312110-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wchodzące w skład OFERTY: 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony według załącznika nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach