Przetargi.pl
Usługa okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 660 88 11 , fax. (058) 660 88 12
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Żwirki i Wigury 14
  81-394 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 660 88 11, fax. (058) 660 88 12
  REGON: 19050215100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa okresowych przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw ambulansów, tj.: 1) wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji zgodnie z harmonogramem zalecanym przez producenta marki Mercedes, wykonywanie niezbędnych napraw łącznie z montażem, wymianą elementów uszkodzonych, zużytych, niesprawnych i zakup części zamiennych (również dla potrzeb Zamawiającego) do następujących pojazdów: a) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC rok produkcji 2017 GA 077CK b) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC rok produkcji 2016 GA 264AJ c) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC rok produkcji 2015 GA 6590X d) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC rok produkcji 2015 GA 5690X e) Mercedes Sprinter 319 CDI BLUTEC rok produkcji 2014 GA 887AY f) Mercedes Sprinter 319 CDI rok produkcji 2012 GA 7921X g) Mercedes Sprinter 319 CDI rok produkcji 2010 GA 3930K h) Mercedes Sprinter 318 CDI rok produkcji 2008 GA 1560J i) Mercedes Sprinter 318 CDI rok produkcji 2007 GA 0096 j) Mercedes Sprinter 315 CDI rok produkcji 2007 GA 7020H k) Mercedes Sprinter 315 CDI rok produkcji 2006 GA 6254E l) Mercedes Sprinter 315 CDI rok produkcji 2007 GA 0805E m) Mercedes VITO 116 CDI rok produkcji 2011 GA 0417N n) Mercedes VITO 116 CDI rok produkcji 2011 GA 0416N 2) przystąpienie do realizacji usługi (okresowego przeglądu serwisowego, konserwacji, naprawy, wymiany, innych czynności serwisowych), po przejęciu przedmiotu umowy na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego (protokół zlecenia) w dniu przyjęcia, 3) sprowadzanie brakujących części zamiennych (czas oczekiwania nie może przekraczać 24 godzin w Polsce). Czas oczekiwania na sprowadzenie brakujących części z zagranicy nie może przekraczać 10 dni roboczych, 4) prowadzenie rejestru komputerowego wykonanych napraw oraz zastosowanych części zamiennych, 5) wykonywanie usługi zgodnie z normami czasowymi ustalonymi przez producenta dla danej marki według AUDATEX, EUROTAX lub innym równoważnym programem. 2. W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonej diagnostyki konieczna będzie naprawa wymagająca zakupu części, materiałów itp., Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu kosztorys zawierający nazwy części lub materiałów, ilość oraz ceny. Zamawiający po przeanalizowaniu kosztorysu, o którym mowa w zdaniu powyżej może wyrazić zgodę na zakup części lub materiałów przez Wykonawcę za cenę wskazaną w kosztorysie, lub dokonać zakupu materiałów lub części i przekazać je Wykonawcy celem dokonania naprawy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące czynności: 1) wymiana klocków hamulcowych; 2) wymiana klocków i tarcz; 3) wymiana szczęk hamulcowych oś przednia/ tylna; 4) wymiana linki hamulcowej; 5) wymiana amortyzatorów zawieszenie przednie; 6) wymiana amortyzatorów zawieszenie tylne; 7) wymiana oleju skrzynia; 8) wymiana oleju tylny most; 9) wymiana sprzęgła; 10) wymiana łożyska koła; 11) wymiana paska klinowego; 12) wymiana alternatora; 13) wymiana rozrusznika; 14) wymiana linki sprzęgła; 15) wymiana pompy wody; 16) wymiana przegubu/manżety; 17) wymiana rozrządu; 18) wymiana uszczelki pod głowicą; 19) wymiana napinacza paska klinowego; 20) wymiana pompki paliwa diesel; 21) wymiana skrzyni biegów; 22) wymiana sworznia wahacza; 23) wymiana tulei wahacza; 24) wymiana łączników stabilizatora oś przednia/ oś tylna; 25) naprawa zawieszenia przód (w zależności od zakresu naprawy); 26) wymiana świec żarowych; 27) wymiana wtryskiwaczy; 28) wymiana filtra paliwa + powietrza; 29) diagnostyka komputerowa (odczyt kodów błędów, usunięcie błędów ); 30) serwis klimatyzacji; 31) naprawa elektryki przedziału medycznego w zakresie oświetlenia i gniazd elektrycznych 230V/12V); 32) serwis i przechowalnia ogumienia (wymiana i naprawa opon). 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór uszkodzonych i zwrot naprawionych pojazdów z i do siedziby MSPR na koszt Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega zgodnie z przepisem art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp do osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących kluczowych elementów zamówienia: a) wykonywanie diagnostyki komputerowej silnika, b) wykonywanie napraw przy użyciu podnośnika dwukolumnowego dla pojazdów min. 3500 kg, c) wykonywanie serwisu ogumienia. 6. Wymagania Zamawiającego w zakresie warsztatu samochodowego Wykonawcy: a) odległość serwisu od siedziby Zamawiającego w promieniu max. 15 km – Zamawiający w celu zbadania czy oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego w tym zakresie będzie mierzyć odległość za pomocą powszechnie dostępnej bezpłatnej aplikacji Google Maps i wyniki tych pomiarów będą dla Zamawiającego wiążące; b) wyposażenie diagnostyczne dla pojazdów marki Mercedes; c) minimum dwa podnośniki samochodowe dwukolumnowe- udźwig min. 3 500 kg; d) minimum trzy kryte stanowiska napraw mechanicznych o wysokości wjazdu minimum 3,5 m; e) możliwość napraw elektrycznych przedziału medycznego ambulansu w zakresie oświetlenia i gniazd elektrycznych 230V/12V itp.; f) odpowiednie narzędzia do obsługi napraw układu zawieszenia i kierowniczego, instalacji elektrycznej oraz remontu silnika; g) serwis i przechowywanie ogumienia; h) zaplecze magazynowe z częściami zamiennymi; i) całodobowe powiadamianie o awariach; j) całodobowa możliwość przekazania niesprawnego ambulansu. 7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na serwisowaniu, wykonywaniu napraw oraz diagnostyce i konserwacji pojazdów. 2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 3) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000, z późn. zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn, zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności. 5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50100000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem zapisów rozdz. III ust. 5 SIWZ. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – przykładowe zaobowiązanie stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ oraz oświadczeniu spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 11 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 11 powyżej. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną