Przetargi.pl
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, zbieranych selektywnie i niebezpiecznych oraz odbioru, transportu i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8332760, 8332763 , fax. 858 332 760
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kleszczelowska 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 85 8332760, 8332763, fax. 858 332 760
  REGON: 50584924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-bielsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, zbieranych selektywnie i niebezpiecznych oraz odbioru, transportu i unieszkodliwienie odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, zbieranych selektywnie i niebezpiecznych oraz odbioru, transportu i unieszkodliwienie odpadów medycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W przypadku odpadów medycznych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie (decyzję) na prowadzenie działalności gospodarowania odpadami medycznymi w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania oraz utylizacji odpadów medycznych i dysponuje instalacją do unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem spalarni odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z właścicielem spalarni zawartej na pełny okres trwania umowy z zamawiającym na dostarczenie do unieszkodliwienia tych odpadów. Spalarnia musi być zlokalizowana na terenie województwa podlaskiego. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. - zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. W przypadku odpadów komunalnych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie lub decyzję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, aktualne pozwolenie na odbiór odpadów oraz aktualną w okresie 12 miesięcy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z właścicielem składowiska odpadów zezwalającej na składowanie odpadów, w przypadku jeśli wykonawca nie jest jego właścicielem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty. 2. Załącznik nr 5 - Umowa odpady komunalne. 3. Załącznik nr 5.1 - Umowa odpady medyczne. 4. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 5. Załącznik nr 7 - Szczegółowe wymogi odbioru odpadów. 6. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę 7. Oświadczenie, że oferowane opakowania do odbioru odpadów posiadają stosowne certyfikaty lub inne pozwolenia wydane przez właściwe organy kontroli jakości dopuszczające stosowanie na terytorium Polski. Opakowania muszą odpowiadać określonym normom oraz muszą być bezpieczne w użyciu przez personel medyczny. 8. Informację na temat postępowania z odpadami po ich odebraniu od zamawiającego, w szczególności wskazującą miejsce z podaniem dokładnego adresu i sposób ich unieszkodliwiania sporządzoną przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty. 9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach