Przetargi.pl
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych: 18 01 02, 18 01 03 wytwarzanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu II

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3261325 w. 128 , fax. 71 3260622
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3261325 w. 128, fax. 71 3260622
  REGON: 29046900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych: 18 01 02, 18 01 03 wytwarzanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1} Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych: 18 01 02, 18 01 03 wytwarzanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5. 2) Szacunkowa ilość odpadów medycznych przeznaczonych do odbioru, transportu i unieszkodliwienia w okresie trwania umowy o następujących kodach wynosi: -18 01 02* w ilości 120 kg/0,12 Mg, -18 01 03* w ilości 38 000 kg/38 Mg, Zamawiający zastrzega, że podane ilości odpadów medycznych są ilościami szacunkowymi. Ilość odpadów jest uzależniona od ilości pacjentów oraz ilości wykonanych zabiegów. 3) Zamawiający oczekuje: - ważenie, załadunek odpadów w obecności wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego - odbioru odpadów medycznych z dwóch magazynów znajdujących się na terenie Szpitala przy ul. Koszarowej 5, - bud. A-2 , bud. A-3 przez 3 dni w tygodniu tj. w poniedziałek, środę, piątek w godz. 700 – 1400 . W przypadku kumulacji dni wolnych Wykonawca gwarantuje odbiór odpadów medycznych, w taki sposób, aby ich okres przechowywania na terenie Szpitala nie przekraczał 72 godzin. Wywóz odpadów będzie realizowany specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Pojazd Wykonawcy o ładowności do 10 ton - ze względu na trudności wjazdowe na teren szpitala i późniejsze manewrowanie przy magazynach odpadów, -podstawienia na czas trwania umowy, wag elektronicznych w magazynach odpadów Zamawiającego do komisyjnego ważenia odpadów. 2 wagi – bud: A2, A3 o wymiarach 1m x1m, dźwig min. 200 kg, każdorazowe ważenie odpadów w obecności pracownika Zamawiającego, - posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, tzn. ich odbioru, unieszkodliwienia a w zakresie transportu odpadów złożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.2018.992 z późn. zm.))”. - każdorazowego potwierdzenia ilościowego przejęcia odpadów wystawianych przez Wykonawcę przy każdym odbiorze i ważeniu odpadów w tzw. „Karcie przekazania odpadu”, - ponoszenie odpowiedzialności za realizację niniejszej usługi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach ( t. j. Dz. U. z 2018 r ., poz . 21 ze zm.) oraz za dalsze gospodarowanie nimi wobec organów kontroli zewnętrznych, - przestrzeganie zasady bliskości, o której mowa w art 20 ustawy o odpadach, - unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych odebranych od Zamawiającego na terenie województwa Dolnośląskiego zgodnie z art. 20 ust 3 pkt 2) ustawy o odpadach, jednocześnie na podstawie art. 20 ust 6 ustawy o odpadach dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. Każdy taki przypadek Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie udokumentować. - odpady medyczne odebrane z miejsca wytworzenia tj. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 , 51-149 Wrocław; zostaną każdorazowo, bezpośrednio po odbiorze przekazane do unieszkodliwienia. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże nazwę spalarni w której odpady medyczne zostaną unieszkodliwione. - wystawianie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 107), - w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których nie można było przewidzieć Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, w szczególności jeśli zdarzenia te mają wpływ na terminowość wykonania usługi. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonanie usługi poprzez uprawnionego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Decyzję /zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) do wykonywania działalności przez Wykonawcę w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia przedmiotowych odpadów stanowiących przedmiot zamówienia wydane zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2016 r poz. 1987 ze zm) ważnej przez okres trwania umowy. W sytuacji, gdy ważność decyzji/zezwolenia wygasa przed końcem trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej decyzji/ zezwolenia. Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach