Przetargi.pl
Usługa ochrony budowy nowego budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61693 Poznań, ul. Trójpole
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8274500, 8274588 , fax. 618 226 420
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
  ul. Trójpole 21
  61693 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8274500, 8274588, fax. 618 226 420
  REGON: 481842400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://poznan.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony budowy nowego budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Usługa ochrony budowy nowego budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.3) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z łączną sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) w następującym zakresie: - obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarcza w zakresie usług ochrony osób i mienia zawartego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. z 2013 poz. 1550) - dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego mienia, z włączeniem odpowiedzialności w zakresie usług ochrony osób i mienia z rozszerzeniem o klauzule wskazane we wzorze umowy § 6 – zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1 uPzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi ochrony osób lub mienia tj. usługa ochrony osób i mienia. Podwykonawstwo zatem można powierzyć tylko w zakresie działalności zewnętrznej grupy interwencyjnej zgodnie z opisami zawartymi w zał. nr 2 SIWZ - OPZ. W takim przypadku Zamawiający żąda aby osoby świadczące usługę oraz udostępniony sprzęt posiadały wymagane uprawnienia i właściwości zgodne z wymaganiami i opisem zawartym w niniejszej SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób w wymiarze pełnego etatu wykonujących czynności w zakresie realizacji usługi ochrony osób i mienia osób wskazanych przez zamawiającego czynności w pkt. 2 ppkt. m) OPZ – zał. nr 2 do SIWZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.))
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 zł) brutto. 8.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej. (podstawa: Art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia Dz.U.2018 poz.2142).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda, aby Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.poznan.sa.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, złożyli Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie opublikowany na stronie internetowej (www.poznan.sa.gov.pl) wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach