Przetargi.pl
USŁUGA NAPRAW BIEŻĄCYCH SPRZĘTU SAMOCHODOWEGO, MASZYN INŻYNIERYJNYCH I POJAZDÓW SPECJALNYCH Z REJONU ODPOWIEDZIALNOŚCI 24 WOG

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.24wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA NAPRAW BIEŻĄCYCH SPRZĘTU SAMOCHODOWEGO, MASZYN INŻYNIERYJNYCH I POJAZDÓW SPECJALNYCH Z REJONU ODPOWIEDZIALNOŚCI 24 WOG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia usługa napraw bieżących pojazdów z podziałem na 6 zadań/części: Zadanie nr 1 – naprawy pojazdów o d. m. c do 3,5 t. - szacunkowa ilość rbh - 750; Zadanie nr 2 – naprawy pojazdów o d. m. c. powyżej 3,5 t. – szacunkowa ilość rbh - 650; Zadanie nr 3 – naprawy autobusów – szacunkowa ilość rbh - 170; Zadanie nr 4 – naprawy maszyn inżynieryjnych – szacunkowa ilość rbh - 225; Zadanie nr 5 – naprawy pojazdów specjalnych infrastruktury – szacunkowa ilość rbh - 260; Zadanie nr 6 – naprawy pojazdów specjalnych sekcji medycznej – szacunkowa ilość rbh - 425. UWAGA: Liczba roboczogodzin określona dla każdego zadania, jest ilością szacunkową, określającą skalę wielkości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości roboczogodzin w ramach każdego zadania, zgodnie z realnymi potrzebami Zamawiającego, zaś Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdego zadania, zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej siwz do pobrania jako oddzielny plik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50114000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy podpisany na każdej stronie (załącznik nr 1 do siwz) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (załącznik nr 3 do siwz). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. - W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. UWAGA! Forma w jakiej należy złożyć to oświadczenie opisana jest w ustępie 7 pkt a) i b) niniejszego rozdziału. Wzór oświadczenia (załącznika nr 8 do siwz) zostanie zamieszczony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej: - http://www.24wog.wp.mil.pl;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach