Przetargi.pl
Usługa najmu odzieży specjalistycznej – bezpyłowej i szafki na odzież oraz świadczenie przez Wykonawcę usług prania i serwisu odzieży specjalistycznej dla pracowników pracujących w pomieszczeniach laboratoryjnych clean-room w strefach czystości D, C, B i A na potrzeby Katedry i Zakładu Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umed.wroc.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa najmu odzieży specjalistycznej – bezpyłowej i szafki na odzież oraz świadczenie przez Wykonawcę usług prania i serwisu odzieży specjalistycznej dla pracowników pracujących w pomieszczeniach laboratoryjnych clean-room w strefach czystości D, C, B i A na potrzeby Katedry i Zakładu Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi najmu odzieży specjalistycznej – bezpyłowej i szafki na odzież oraz świadczenie przez Wykonawcę usług prania i serwisu odzieży specjalistycznej dla pracowników pracujących w pomieszczeniach laboratoryjnych clean-room w strefach czystości D, C, B i A, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. z 2015 poz. 1979 ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz.U. z 2013 poz. 665) i na potrzeby Katedry i Zakładu Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.01.2019 r. w kwocie 11 998 121,30 zł. 2. Usługa obejmuje: a) najem nowej odzieży specjalistycznej do pomieszczeń clean–room Zamawiającego, spełniającej wymogi dla określonych klas czystości D, C, B i A zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, b) pranie i serwis odzieży do pomieszczeń spełniających wymogi dla klas czystości D,C,B i A zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. c) najem szafki na brudną odzież wraz z obsługą Kody CPV: 50830000-2 - Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych 98311000-6 - Usługi odbierania prania 98312000-3 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych 98310000-9 – Usługi prania i czyszczenia na sucho Kody uzupełniające: PA01-7 - Wynajem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Szczegółowe zasady, warunki i sposób świadczenia usługi określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór – zał. 1 do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę, 2) Formularz asortymentowo-cenowy (wzór – zał. 2 do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę 3) Oświadczenie wymienione w Rozdziale VII pkt. 1 – 4 (wzór załącznik nr 3 do Siwz) – wypełnione przez Wykonawcę, 4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach